Zawiadomienie w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Maniowy | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Maniowy

data wystawienia: 28.09.2021
status: zamknięte

 

 

                                    Nowy Targ, 24.09.2021

Nasz znak: GN.6821.4.1.2021.TP-W

 

    

ZAWIADOMIENIE

         

Starosta Nowotarski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

 

stosownie do art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) i art. 8 oraz art. 113 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.) informuje, że postępowanie administracyjne w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewid. zmod. nr 4463/2 o powierzchni 0,0032 ha, położonej w obrębie Maniowy, jednostka ewidencyjna Czorsztyn, na cele budowy drogi rowerowej, utrzymywania oraz wykonywania robót budowalnych tej drogi, a także łączności publicznej (kanał technologiczny) nie może być zakończone w ustawowym terminie.

Do dnia dzisiejszego nie zakończono bowiem postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie. Konieczne jest sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość w/w nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.) ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.  

Jednocześnie informuję, że załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi w przewidywanym terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku. Równocześnie wyjaśniam, że będą podejmowane kroki mające na celu zakończenie przedmiotowego postępowania przed upływem w/w terminu. W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią zakończenie postępowania w w/w terminie, wyznaczony zostanie nowy termin załatwienia sprawy.

Stosownie do art. 36 § 1 Kpa poucza się, iż w toku postępowania stronom oraz ich przedstawicielom i pełnomocnikom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia.

P o u c z e n i e:

Zgodnie z art. 10 §1 Kpa, strony mogą czynnie uczestniczyć w toczącym się postępowaniu oraz wypowiadać się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Zgodnie z art. 41 Kpa, strony postępowania mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdorazowej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 §2 in fine Kpa ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                

        Z up. STAROSTY

                                                                                                                                    mgr inż. Krzysztof Sanek

                                                                                                                                                 NACZELNIK

                                                                                                                             Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

   

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 28.09.2021                           

Otrzymują:

1/ strony wg rozdzielnika w aktach sprawy

2/ tablica ogłoszeń i strona BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

3/ a/a

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Sanek Krzysztof - Naelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Data wytworzenia
28.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
28.09.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Maniowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Sanek Krzysztof - Naelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Data wytworzenia
28.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
28.09.2021