Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Szlembark w dniu 22.07.2022 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Szlembark w dniu 22.07.2022 r.

data wystawienia: 4.07.2022
status: zamknięte

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

DDGEODEZJA

DAWID DROŻDŻ

34-432 ŁOPUSZNA

ul. Kazimierza  Przerwy-Tetmajera 60,

Tel. 794 593 611, email: ddgeodezja@gmail.com

NIP: 7352853426 REGON: 389871220

 

Łopuszna, dnia 02.07.2022 r.

GK.6640.4422.2022

ZLEC 45/22

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

            Na podstawie § 31 - 32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390); oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zawiadamiam, że w dniu  22.07.2022 r. o godz. 9.30 w Szlembarku, na działkce ewid. nr 134 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 134, obrębu Szlembark jedn. ewid. Nowy Targ, z działkami sąsiednimi.

Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. W toku czynności ustalenia granic nieruchomości sporządza się protokół. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Dawid Drożdż

Upr nr 22950

tel. 794 593 611

 Otrzymują:

WŁAŚCICIELE DZ. EWID. 129 - BIP                                                                 

Informacja:

Nieusprawiedliwione stawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem granic (art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2025)

Klauzula RODO

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L2016.119.1 (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest Dawid Drożdż

tel. 794-593-611 adres e-mail: ddgeodezja@gmail.com

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania np. podziału nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. Poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663 z późn. zm.), a także ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2018r. poz. 395), z której wynika okres przechowywania danych w celu niezbędnym do rozliczeń.
 2. Będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.
 3. Odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i ustawie z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017 poz.2101).
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do danych (art. 15 RODO),

- żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),

- prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO.

 1. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
 3. Dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.
 4. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust.1.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Dawid Drożdż - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
2.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
4.07.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Szlembark w dniu 22.07.2022 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Dawid Drożdż - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
2.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
4.07.2022