Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podwilk w dniu 18.10.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podwilk w dniu 18.10.2021r.

data wystawienia: 20.09.2021
status: zamknięte

ForSIT Józef Maślanka                                   

30-619 Kraków ul. Turniejowa 59/9

tel. +48 605952554

e-mail forsit@poczta.onet.pl

Kraków, dn. 17.09.2021 r.

ID pracy: GK.6640.6416.2021

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie §32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) oraz w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Targu pod nr GK.6640.6416.2021,

z a w i a d a m i a m

że w dniu 18 października 2021 r. o godz. 9:00 na działce ewidencyjnej nr 995/3 położonej w Podwilku poniżej budynku oznaczonego numerem adresowym 109B (na południowy-wschód), jednostka ewidencyjna Jabłonka (121105_2), obręb Podwilk (nr 5), nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr: 995/3, 995/4, 995/5, 995/7, 995/8, z działkami sąsiednimi nr: 996/8, 996/9, 8495, 8496, 8695 i 8696. W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w wyżej wspomnianych czynnościach.

                                                                          dr inż. Józef Maślanka

Nr uprawnień zawodowych  17643

POUCZENIE

  • Udział w czynnościach dotyczących ustalenia przebiegu granic leży w interesie podmiotów zawiadomionych.
  • Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
  • Zgodnie z §32 ust. 5 ww. Rozporządzenia nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety.
  • Osoby deklarujące swój udział w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych muszą posiadać dokument umożliwiający ustalenie ich tożsamości.
  • W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego oraz małżeńskiej wspólności ustawowej, do wzięcia udziału w wyżej wspomnianych czynnościach są uprawnione wszystkie osoby.
  • Osoba reprezentująca osobę zawiadomioną powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.
  • W przypadku wprowadzenia w Polsce przepisów prawa związanych ze stanem epidemiologicznym, uniemożliwiających w podanym wyżej terminie wykonanie czynności z udziałem zainteresowanych osób (np. zakaz wychodzenia z domu), prosimy o kontakt telefoniczny, w celu ustalenia nowego terminu wykonania czynności w terenie.

KLAUZULA RODO

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej w skrócie „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest firma: ForSIT Józef Maślanka, ul. Turniejowa 59/9, 30-619 Kraków, tel. 605952554.

2. Będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.

3. Odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 922 z późn. zm.).

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do danych (art. 15 RODO),

- żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),

- ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO.

7. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informujemy, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

9. Dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Józef Maślanka - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
17.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
20.09.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podwilk w dniu 18.10.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Józef Maślanka - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
17.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
20.09.2021