Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podsarnie w dniu 24.09.2021 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podsarnie w dniu 24.09.2021 r.

data wystawienia: 27.08.2021
status: zamknięte

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi

Na podstawie §32 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429), zgodnie z §6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 268 poz. 2663)i art. 32 i 39 ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GK.6640.4819.2021) w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam że firma GEO-ART Geodezja i Budownictwo
Justyna Polaczek
przeprowadzi czynności związane z ustaleniem oraz przyjęciem przebiegu granic działek ewidencyjnych
nr 1287/1, 1286/3, 1266, 1267/1 podlegających podziałowi, położonych w obrębie Podsarnie z działkami sąsiednimi według terminów podanych poniżej:

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

▪ dz. ewid. nr 1266 z działkami sąsiednimi 3382/6, 1286/2, 1267/1 ustalenie w dniu 24.09.2021 o godz. 11:00  

▪ dz. ewid. nr 1267/1 z działkami sąsiednimi 1266, 1286/2, 1268 ustalenie w dniu 24.09.2021 o godz. 11:00  

▪ dz. ewid. nr 1268 z działkami sąsiednimi 1267/1 ustalenie w dniu 24.09.2021 o godz. 11:00  

▪ dz. ewid. nr 1270/2 z działkami sąsiednimi 1286/3 ustalenie w dniu 24.09.2021 o godz. 11:00  

▪ dz. ewid. nr 1286/2  z działkami sąsiednimi 1286/3, 1267/1, 1266 ustalenie w dniu 24.09.2021 o godz. 11:00  

▪ dz. ewid. nr 1286/3 z działkami sąsiednimi 1270/2, 1286/2, 3382/6 ustalenie w dniu 24.09.2021 o godz. 11:00  

▪ dz. ewid. nr 1287/1 z działkami sąsiednimi 3382/6, 1287/2 ustalenie w dniu 24.09.2021 o godz. 11:30  

▪ dz. ewid. nr 1287/2  z działkami sąsiednimi 1287/1 ustalenie w dniu 24.09.2021 o godz. 11:30  

▪ dz. ewid. nr 1318/4 z działkami sąsiednimi 1287/1 ustalenie w dniu 24.09.2021 o godz. 11:30  

▪ dz. ewid. nr 3382/6  z działkami sąsiednimi  1287/1, 1286/3, 266 ustalenie w dniu 24.09.2021 o godz. 11:00-11:30  

W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w opisanych czynnościach w wyznaczonym dniu i godzinie
na działce / działkach podanych w zawiadomieniu. Kontakt - Biuro GEOART: tel. 18 448 92 43 / e-mail: biuro@geoart.pl.

POUCZENIE

W interesie Pani / Pana jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa stron geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, jednak nie dłużej niż na okres jednego miesiąca (art. 32 ustawy z 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne).

 W związku z koniecznością zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby spowodowanej koronawirusem COVID – 19 zwracamy się z prośbą o branie udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic w wyznaczonych godzinach oraz o zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

W przypadku nagłego pogorszenia się sytuacji epidemicznej, termin czynności ustalenia przebiegu granic może ulec zmianie. Nowy termin czynności ustalenia przebiegu granic działek będzie podany przez firmę GeoArt.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
27.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
27.08.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podsarnie w dniu 24.09.2021 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
27.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
27.08.2021