Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Piekielnik w dniu 21.03.2024 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Piekielnik w dniu 21.03.2024 r.

data wystawienia: 23.02.2024
status: zamknięte

Czarny Dunajec, 16.02.2024r

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

W związku ze zleceniem ustalenia przebiegu granic dz. ewid. nr. 10634, 10635 uprzejmie zawiadamiam że firma GEO-ART Geodezja i Budownictwo J. Polaczek przeprowadzi czynności związane z ustaleniem przebiegu granic położonych w obrębie Piekielnik z działkami sąsiednimi według terminów podanych poniżej:

 

Proszę o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie na przedmiotowej działce:

▪ dz. ewid. nr 10623/1 z działkami sąsiednimi 10635  w dniu 21 marca 2024r o godz. 10:00

▪ dz. ewid. nr 10623/2 z działką sąsiednią 10635  w dniu 21 marca 2024r o godz. 10:00

▪ dz. ewid. nr 10624/1 z działkami sąsiednimi 10634, 10635 w dniu 21 marca 2024r o godz. 10:00

▪ dz. ewid. nr 10624/2 z działkami sąsiednimi 10634, 10635 w dniu 21 marca 2024r o godz. 10:00

▪ dz. ewid. nr 10625 z działką sąsiednią 10634 w dniu 21 marca 2024r o godz. 10:00

▪ dz. ewid. nr 10633 z działkami sąsiednimi 10634 w dniu 21 marca 2024r o godz. 10:00

▪ dz. ewid. nr 10634 z działkami sąsiednimi 10635, 10624/1, 10624/2, 10625, 10633, 10645/2 w dniu 21 marca 2024r o godz. 10:00

▪ dz. ewid. nr 10635 z działką sąsiednią 10644/1, 10645/1, 10645/2, 10634, 10623/1, 10623/2, 10624/1, 10624/2, 10625 w dniu 21 marca 2024r o godz. 10:00

▪ dz. ewid. nr 10644/1 z działką sąsiednią 10635 w dniu 21 marca 2024r o godz. 10:00

▪ dz. ewid. nr 10645/1 z działkami sąsiednimi 10635 w dniu 21 marca 2024r o godz. 10:00

▪ dz. ewid. nr 10645/2 z działkami sąsiednimi 10634, 10635 w dniu 21 marca 2024r o godz. 10:00

 

W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w opisanych czynnościach w wyznaczonym dniu i godzinie
na działce / działkach podanych w zawiadomieniu.Kontakt - Biuro GEOART: tel. 18 265 75 93 / e-mail: biuro@geoart.pl.

 

POUCZENIE

W interesie Pani / Pana jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa stron geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, jednak nie dłużej niż na okres jednego miesiąca (art. 32 ustawy z 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Podstawy prawne:

- art. 32 i 39 ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2023 poz. 1752 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390 z późń. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2022 poz. 1670),

- zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGiK w Nowym Targu GK.6640.59.2024

-ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tj. Dz.U. 2023 poz. 344 z późn.zm.)

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
16.02.2024
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
23.02.2024
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Piekielnik w dniu 21.03.2024 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
16.02.2024
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
23.02.2024