Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czerwienne w dniu 30.10.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czerwienne w dniu 30.10.2021r.

data wystawienia: 14.10.2021
status: zamknięte

 Poronin, 11.10.2021 r.

”GeoWizja” Klemens Gąsienica                                                                                              

USŁUGI GEODEZYJNE

ul. Tatrzańska 4b, 34-520 Poronin

e-mail: podhalegeodezja@gmail.com

NIP 7361730373, REGON 383003823

Tel. 788 173 808

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

 oraz przyjęcia granic nieruchomości do podziału

 

Zgodnie z & 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu /Dz. U. Nr 268 poz. 2663/oraz na podstawie §32 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021, poz. 1390), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 Nr 0 poz. 1429 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGiK w Nowym Targu (ID zgłoszenia: GK.6640.5881.2021),

uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 30.10.2021 (sobota) o godz. 9.00 w miejscowości CZERWIENNE odbędą się czynności przyjęcia oraz ustalenia przebiegu granic dz.ewid.nr 5731/4 z działkami sąsiednimi nr: 5641/8, 5641/7, 5734, 5731/10.

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zawiadamia się właścicieli / władających/ posiadaczy / spadkobierców:

  1. dz.ewid.nr 5731/10 w dniu 30.10.2021 o godz. 9.00.
  2. dz.ewid.nr 5734 w dniu 30.10.2021 o godz. 9.00.
  3. dz.ewid.nr 5641/8 w dniu 30.10.2021 o godz. 9.00.
  4. dz.ewid.nr 5641/7 w dniu 30.10.2021 o godz. 9.00.
  5. a/a

KLAUZULA RODO

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest firma: ”GeoWizja” Klemens Gąsienica USŁUGI GEODEZYJNE ul. Tatrzańska 4b, 34-520 Poronin 3, tel. 788 173 808.

2. Będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.

3. Odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 z późn. zm.).

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do danych (art. 15 RODO),

- żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),

- ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO.

7. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informujemy, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

9. Dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Klemens Gąsienica - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
11.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
14.10.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czerwienne w dniu 30.10.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Klemens Gąsienica - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
11.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
14.10.2021