Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czerwienne w dniu 15.07.2022 r. o godz. 9:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czerwienne w dniu 15.07.2022 r. o godz. 9:00

data wystawienia: 10.06.2022
status: zamknięte

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel./fax: 18 26-556-10/18 26-402-37

 

 

 

 

Ludźmierz, dn. 06.06.2022

 

zlec. 268/22

GK.6640.3456.2022

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

                       

            W związku z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) działając na podstawie § 32 ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 lipca 2022r. o godz. 9:00 w miejscowości Czerwienne na dz. ewid. 4415/6, 4277/3 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 4415/6, 4277/3 z działkami sąsiednimi nr 4415/5, 4398, 4280/5, 4263/16, 4273, 4277/1, 7011, 4316/1, 4317/1.

Wyżej wymienione działki  należą do obrębu Czerwienne, jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec.

Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

                                                                                          

GEODETA UPRAWNIONY

mg inż. Tadeusz Urban

Nr uprawnień zawodowych 5997

                                                                                          ...................................................

            podpis geodety uprawnionego

 

Otrzymują:

 

  1. dz. ew. 4415/6, 4277/3
  2. dz. ew. 4415/5
  3. dz. ew. 4398
  4. dz. ew. 4280/5
  5. dz. ew. 4263/16
  6. dz. ew. 4273, 4317/1
  7. dz. ew. 4277/1
  8. dz. ew. 7011
  9.  dz. ew. 4316/1
  10. a/a.

 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UELl 19 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

-           administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Geodezja S.C. Usługi Geodezyjno – Kartograficzne, ul. Krótka 6, 34-471 Ludźmierz; e-mail: geolud@gmail.com;
tel.18 26-556-10.

-           Pani/Pana dane pozyskaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

-           Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) a w szczególności w celu zawiadomienia Pana/Panią o czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

-           w celu realizacji powyższych celów będziemy przetwarzać takie kategorie danych osobowych jak Pani/Pana dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane zawarte w tytułach prawnych do nieruchomości oraz księgach wieczystych, inne dane zawarte w dostarczonych przez Panią/Pana dokumentach.

-           odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

-           Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

-           posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-           posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku gdy uzna Pani/Pan, iż doszło do naruszenia przepisów
z zakresu ochrony danych osobowych.

-           podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zakres wymaganych danych wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 ze zm.).

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Tadeusz Urban - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
6.06.2022
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
10.06.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czerwienne w dniu 15.07.2022 r. o godz. 9:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Tadeusz Urban - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
6.06.2022
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
10.06.2022