Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 31.08.2022 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 31.08.2022 r.

data wystawienia: 2.08.2022
status: zamknięte

                             Czarny Dunajec, 01-08-2022r  

Piotr Głowacz

   roGEO Studio Architektura i Geodezja                                                                           

ul. Kmietowicza 181 b

34-470 Czarny Dunajec

tel: 796 261 501

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429), zgodnie z & 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 268 poz. 2663)i art. 32 i 39 ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GK.6640.6421.2021) w PODGiK w Nowym Targu, zawiadamiam, że w dniu

31.08.2022r. (środa) o godz. 9.00 w miejscowości Czarny Dunajec

odbędą się czynności ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 3681 (NS1T/00159434/4) z działkami sąsiednimi nr: 3680/1, 3682/2.

 

Mgr inż. Piotr Głowacz

                                                                                                                                                                                                      Nr upr. Zawod. 22816

Zawiadamia się właścicieli/ władających, użytkowników/ spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

Działka  ewidencyjna nr  3680/1, 3681, 3682/2 – obręb Czarny Dunajec

 

POUCZENIE

W toku czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół. Geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić -według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. 2020 poz. 2052) nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

KLAUZULA RODO:

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UELI 19 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami jest firma roGEO Studio Architektura i Geodezja

2) dane osobowe pozyskane zostały od właściwego miejscowo Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.

3) dane osobowe przetwarzane będą. w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lir. c RODO w celu realizacji § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, pesz. 454} a w szczególności w celu zawiadomienia o czynnościach wyznaczenia/wznowienia/ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

4) w celu realizacji powyższych celów będziemy przetwarzać dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.

5) dane osobowe przechowywane będą do momentu przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6) odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 0217 poz. 2101).

7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

8) dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.

9) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO

10) w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. e lub f RODO- taka sytuacja nie ma tu miejsca.

11) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art.22 ust.1.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Głowacz - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
1.08.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
2.08.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 31.08.2022 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Głowacz - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
1.08.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
2.08.2022