Zawiadomienie o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi w miejscowości Sieniawa w dniu 22.09.2021 od godz. 8:30 do 10:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi w miejscowości Sieniawa w dniu 22.09.2021 od godz. 8:30 do 10:00

data wystawienia: 25.08.2021
status: zamknięte

Czarny Dunajec, 24.08.2021

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi

 

Na podstawie §32 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429), zgodnie z §6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 268 poz. 2663)i art. 32 i 39 ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GK.6640.4799.2021) w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam że firma GEO-ART Geodezja i Budownictwo
Justyna Polaczek
przeprowadzi czynności związane z ustaleniem oraz przyjęciem przebiegu granic działek ewidencyjnych
nr 1212/4, 1208, 1199, 1155/4, 1222/11, 1222/12, 1139/1, 1143/4, 1198/1 podlegających podziałowi, położonych w obrębie Sieniawa z działkami sąsiednimi według terminów podanych poniżej:

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

▪ dz. ewid. nr 1130/1 z działkami sąsiednimi 1139/1 ustalenie w dniu 22.09.2021 o godz. 10:00  

▪ dz. ewid. nr 1139/1  z działkami sąsiednimi 1130/1, 3592, 1143/3 ustalenie w dniu 22.09.2021 o godz. 10:00  

▪ dz. ewid. nr 1143/4 z działkami sąsiednimi 1139/1, 3592 ustalenie w dniu 22.09.2021 o godz. 10:00  

▪ dz. ewid. nr 1155/4  z działkami sąsiednimi 3591/1 ustalenie w dniu 22.09.2021 o godz. 9:30  

▪ dz. ewid. nr 1191/1 z działkami sąsiednimi 1199 ustalenie w dniu 22.09.2021 o godz. 9:00 

▪ dz. ewid. nr 1199 z działkami sąsiednimi 1208, 1191/1 ustalenie w dniu 22.09.2021 o godz. 9:00  

▪ dz. ewid. nr 1212/4 z działkami sąsiednimi 3590/1 ustalenie w dniu 22.09.2021 o godz. 8:30  

▪ dz. ewid. nr 1222/11 z działkami sąsiednimi 3592, 1222/12 ustalenie w dniu 22.09.2021 o godz. 10:00  

▪ dz. ewid. nr 1222/12 z działkami sąsiednimi 3591/1, 3592, 1222/11 ustalenie w dniu 22.09.2021 o godz. 9:30  

▪ dz. ewid. nr 3590/1  z działkami sąsiednimi 1212/4 ustalenie w dniu 22.09.2021 o godz. 8:30-9:30  

▪ dz. ewid. nr 3591/1  z działkami sąsiednimi 1155/4, 1222/12 ustalenie w dniu 22.09.2021 o godz. 9:30  

▪ dz. ewid. nr 3592  z działkami sąsiednimi 1222/12, 1222/11, 1143/4, 1139/1 ustalenie w dniu 22.09.2021 o godz. 9:30-10:00  

▪ dz. ewid. nr 1208  z działkami sąsiednimi 1199 ustalenie w dniu 22.09.2021 o godz. 9:00

 

W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w opisanych czynnościach w wyznaczonym dniu i godzinie
na działce / działkach podanych w zawiadomieniu. Kontakt - Biuro GEOART: tel. 18 448 92 43 / e-mail: biuro@geoart.pl.

 

POUCZENIE

W interesie Pani / Pana jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa stron geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, jednak nie dłużej niż na okres jednego miesiąca (art. 32 ustawy z 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne).

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis geodety uprawnionego

 

W związku z koniecznością zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby spowodowanej koronawirusem COVID – 19 zwracamy się z prośbą o branie udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic w wyznaczonych godzinach oraz o zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

W przypadku nagłego pogorszenia się sytuacji epidemicznej, termin czynności ustalenia przebiegu granic może ulec zmianie. Nowy termin czynności ustalenia przebiegu granic działek będzie podany przez firmę GeoArt.

 

KLAUZULA RODO:

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UELI 19 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami jest firma Geoart Geodezja i budownictwo, ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec;

e-mail: biuro@geoart.pl; tel. 18 448 92 43.

2) dane osobowe pozyskane zostały od właściwego miejscowo Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.

3) dane osobowe przetwarzane będą. w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lir. c RODO w celu realizacji § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. 2021 poz. 1390) a w szczególności w celu zawiadomienia o czynnościach wyznaczenia/wznowienia/ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

4) w celu realizacji powyższych celów będziemy przetwarzać dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.

5) dane osobowe przechowywane będą do momentu przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6) odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. 2020 poz. 2052).

7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

8) dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.

9) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 - dostępu do danych (art. 15 RODO)

 - żądania ich sprostowania (art. 16 RODO)

 - prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO

10) w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. e lub f RODO- taka sytuacja nie ma tu miejsca.

11) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art.22 ust.1

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
24.08.2021
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
25.08.2021
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
25.08.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi w miejscowości Sieniawa w dniu 22.09.2021 od godz. 8:30 do 10:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
24.08.2021
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
25.08.2021
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
25.08.2021