Zawiadomienie o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi w miejscowości Krauszów w dniu 08.09.2022 r. o godz. 9:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi w miejscowości Krauszów w dniu 08.09.2022 r. o godz. 9:00

data wystawienia: 9.08.2022
status: zamknięte

Piotr Głowacz

roGEO Studio Architektura i Geodezja                                                                                                                                                                Czarny Dunajec, 08-08-2022r          

ul. Kmietowicza 181 b

34-470 Czarny Dunajec

tel: 796 261 501

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429), zgodnie z & 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 268 poz. 2663) i art. 32 i 39 ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GK.6640.5208.2022) w PODGiK w Nowym Targu, zawiadamiam, że w dniu

08.09.2022 (czwartek) o godz. 9.00 w miejscowości Krauszów

odbędą się czynności ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 5329/1 z działkami sąsiednimi nr: 116/1, 117, 130/1, 3670/1, 3638, 5349, 5389/1, 5389/4, 5389/6, 5542, 5543, 5544.

Zawiadamia się właścicieli/ władających, użytkowników/ spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

Dz.ewid. nr 116/1, 117, 130/1, 3670/1, 3638, 5329/1, 5349, 5389/1, 5389/4, 5389/6, 5542, 5543, 5544 obręb Krauszów

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  Mgr inż. Piotr Głowacz

                                                                                                                                                                                                      Nr upr. Zawod. 22816

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis geodety)

 

 

POUCZENIE:

1. Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 z późn. zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

2. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa stron geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca (art. 32 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne).

3. Zawiadomieni właściciele (władający) proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy wykonywaniu czynności przyjęcia granic oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość.

4. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

5. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

KLAUZULA RODO

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest firma: GEOON Bartłomiej Skoczyk, ul. Kmietowicza 224, 34-470 Czarny Dunajec, tel. 730064263.

2. Będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.

3. Odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 z późn. zm.).

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do danych (art. 15 RODO),

- żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),

- ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO.

7. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informujemy, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca.

8.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

9. Dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Piotr Głowacz - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
8.08.2022
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
9.08.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi w miejscowości Krauszów w dniu 08.09.2022 r. o godz. 9:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Piotr Głowacz - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
8.08.2022
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
9.08.2022