Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Waksmund w dniu 07.07.2022 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Waksmund w dniu 07.07.2022 r.

data wystawienia: 7.06.2022
status: zamknięte

                   Piotr Głowacz

   roGEO Studio Architektura i Geodezja                                          

ul. Kmietowicza 181 b

34-470 Czarny Dunajec

tel: 796 261 501

   Czarny Dunajec, dn. 06.06.2022r

 

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych

określających granice nieruchomości oraz/ lub ustalenia przebiegu granic

 

Na podstawie art.39 ust.3 i 5 z dn. 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2101 z późn. zm.), §38 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGiK w Nowym Targu uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07.07.2022r. (czwartek) o godz. 9.00 w miejscowości Waksmund  odbędą się czynności wyznaczenia punktów granicznych określających granice nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dz.ewid. 3418 z działkami ewid. 3408/1, 3429/2, 3422, 7029 oraz/lub ustalenia przebiegu granic dz.ewid. 3418 z działkami sąsiednimi 3408/1, 3429/2, 3422, 7029.

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz. ewid. niżej wymienionych:

  1. Działka  ewidencyjna nr 3408/1, 3418, 3429/2, 3422, 7029 obręb Waksmund.

 

KLAUZULA RODO

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest firma: roGEO

2. Będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.

3. Odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 z późn. zm.).

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do danych (art. 15 RODO),

- żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),

- ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO.

7. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informujemy, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

9. Dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania,

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Głowacz - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
6.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
7.06.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Waksmund w dniu 07.07.2022 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Głowacz - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
6.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
7.06.2022