Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ciche w dniu 24.06.2022 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ciche w dniu 24.06.2022 r.

data wystawienia: 7.06.2022
status: zamknięte

Czarny Dunajec, 02.06.2022

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych podlegających podziałowi

 

W związku ze zleceniem dotyczącym wykonania prac geodezyjno - kartograficznych, uprzejmie zawiadamiam że firma GEO-ART Geodezja i Budownictwo J. Polaczek przeprowadzi czynności związane z ustaleniem i przyjeciem przebiegu granic działki ewidencyjnej 12903/7, 12903/8 położonej w obrębie Ciche z działkami sąsiednimi według terminów podanych poniżej:

 

W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w opisanych czynnościach w wyznaczonym dniu i godzinie
na działce / działkach podanych w zawiadomieniu.

Kontakt - Biuro GEOART: tel. 18 265 75 93, 18 448 92 43 / e-mail: biuro@geoart.pl.

 

POUCZENIE

W interesie Pani / Pana jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa stron geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, jednak nie dłużej niż na okres jednego miesiąca (art. 32 ustawy z 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Podstawy prawne:

- art. 32 i 39 ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2021 poz. 1990 z późn.zm.)

-  §32 Rozporządzenie z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2021 poz. 1304),

- Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 268 poz. 2663)

- Ustwa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021 poz. 1899)

- zgłoszenie pracy geodezyjnej w PODGiK w Zakopanem (GK.6640.2546.2022)

 

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

Terminy, godziny oraz nr działek których granice zostaną ustalone:

 1. dz.ewid.nr 12867/4 z dz.ewid.nr 12903/13, 12903/7, 12903/6 - ustalenie w dniu 24.06.2022 o godz. 9:00
 2.  dz.ewid.nr 12903/5 z dz.ewid.nr 17931/1, 12903/8, 12967, 12968/4 - ustalenie w dniu 24.06.2022 o godz. 9:00
 3.  dz.ewid.nr 12903/6 z dz.ewid.nr 12867/4, 12903/7, 17931/1 - ustalenie w dniu 24.06.2022 o godz. 9:00
 4.  dz.ewid.nr 12903/7 z dz.ewid.nr 12903/13, 12867/4, 17931/1, 12903/6 - ustalenie w dniu 24.06.2022 o godz. 9:00
 5.  dz.ewid.nr 12903/8 z dz.ewid.nr 17931/1, 12903/14, 12966/7, 12967,  12968/4, 12903/5 - ustalenie w dniu 24.06.2022 o godz. 9:00
 6.  dz.ewid.nr 12903/13 z dz.ewid.nr 12867/4, 12903/7, 17931/1 - ustalenie w dniu 24.06.2022 o godz. 9:00
 7.  dz.ewid.nr 12903/14 z dz.ewid.nr 17931/1, 12903/8 - ustalenie w dniu 24.06.2022 o godz. 9:00
 8.  dz.ewid.nr 12966/7 z dz.ewid.nr 12903/8, 12967 - ustalenie w dniu 24.06.2022 o godz. 9:00
 9.  dz.ewid.nr 12967 z dz.ewid.nr 12903/8, 1296, 12966/7, 12967 - ustalenie w dniu 24.06.2022 o godz. 9:00
 10.  dz.ewid.nr 12968/4 z dz.ewid.nr 12903/8 - ustalenie w dniu 24.06.2022 o godz. 9:00
 11.  dz.ewid.nr 17931/1 z dz.ewid.nr 12903/7, 12903/8 - ustalenie w dniu 24.06.2022 o godz. 9:00
 12. a/a

 

KLAUZULA RODO:

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UELI 19 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami jest firma Geoart Geodezja i budownictwo, ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec;

e-mail: biuro@geoart.pl; tel. 18 265 75 93, 18 448 92 43.

2) dane osobowe pozyskane zostały od właściwego miejscowo Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.

3) dane osobowe przetwarzane będą. w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lir. c RODO w celu realizacji § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. 2019 poz. 393) a w szczególności w celu zawiadomienia o czynnościach wyznaczenia/wznowienia/ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

4) w celu realizacji powyższych celów będziemy przetwarzać dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.

5) dane osobowe przechowywane będą do momentu przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6) odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. 2020 poz. 2052).

7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

8) dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.

9) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO

10) w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. e lub f RODO- taka sytuacja nie ma tu miejsca.

11) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art.22 ust.1

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
2.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
7.06.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ciche w dniu 24.06.2022 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
2.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
7.06.2022