Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości poł. w Rabce – Zdroju | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości poł. w Rabce – Zdroju

data wystawienia: 23.08.2021
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU NOWOTARSKIEGO

 

działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr 334/XLV/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz na mocy Porozumienia z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zawartego pomiędzy Powiatem Nowotarskim,
a Teatrem Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju, Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości poł. w Rabce – Zdroju ozn. jako działka ewid. nr 4117/4 o pow. 0,2055 ha obj. księgą wieczystą NS2L/00018032/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Limanowej Wydział VI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi współwłasność Powiatu Nowotarskiego w udziale 686/1000 części oraz Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju w udziale 314/1000 części. Położona jest przy zbiegu ulic Podhalańskiej i Zakopiańskiej. Zabudowana jest budynkiem użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy 634,83 m2 i powierzchni użytkowej 1057,57 m2. Nieruchomość wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków pod pozycją nr 126 – „Willa”. W odniesieniu do przedmiotowego budynku Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawił zalecenia konserwatorskie zawarte w piśmie z dnia 4 marca 2020 r. znak: DNT-I.5183.21.2020.JB stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Część pomieszczeń w budynku o łącznej powierzchni
120,34 m2 stanowi przedmiot najmu. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości nie zawierają wpisów.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość znajduje się w terenach, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 – sala obrad Zarządu Powiatu Nowotarskiego, II piętro, pok. 3.07.

Sprzedaż ww. nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Organizator przetargu nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

Wadium należy wpłacić w gotówce w terminie do dnia 22 października 2021 r. na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, NRB 12 8791 0009 0000 0004 4886 0017 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia, Filia Nowy Targ ul. Szaflarska 93d z dopiskiem „przetarg na sprzedaż nieruchomości”.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu  środków na rachunek  Starostwa Powiatowego   w Nowym Targu. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako nie wpłacenie wadium.

Właściciel nieruchomości   może   odwołać   przetarg   z   ważnej   przyczyny,   informując o powyższym w formie prawem przewidzianej.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu, przelewem na podane przez uczestnika przetargu konto.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Powiat może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku:

- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego zaświadczenia (oryginał) o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do dokonywania czynności na każdym etapie przetargu,

- małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu oraz dokonywania czynności na każdym etapie przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, a w przypadku rozdzielności majątkowej oświadczenie pisemne o jej istnieniu,

- osób prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dowodu tożsamości,

- cudzoziemców zamierzających przystąpić do przetargu, uczestnik powinien dostarczyć do dnia 22 października 2021 r. zezwolenie uprawniające do nabycia nieruchomości, wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Akt notarialny:

Zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu jako nabywca nastąpi w terminie podanym w zawiadomieniu oraz po wpłaceniu wylicytowanej kwoty stanowiącej cenę sprzedaży nieruchomości (najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy przeniesienia prawa własności), na konto wskazane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu. Nabywca obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym notarialnych i sądowych oraz należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod nr tel. (18)26-10-781 lub na www.nowotarski.pl.

 

 

REGULAMIN PIERWSZEGO PRZETARGU

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Nowotarskiego
położonej w Rabce – Zdroju

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość ozn. jako działka ewid. nr 4117/4 o pow. 0,2055 ha poł. w Rabce – Zdroju, obj. księgą wieczystą NS2L/00018032/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy      w Limanowej Wydział VI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych. Zabudowana jest budynkiem użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy 634,83 m2 i powierzchni użytkowej 1057,57 m2.
 2. Organizatorem przetargu jest Zarząd Powiatu Nowotarskiego w wykonaniu Uchwały Nr 334/XLV/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz Porozumienia z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zawartego pomiędzy Powiatem Nowotarskim, a Teatrem Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju.
 3. Przetarg jest nieograniczony w formie ustnej.
 4. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa, powołana przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego Uchwałą Nr 295/VII/2021 z dnia 6 lipca 2021 r.
 5. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia porządkowe w drodze głosowania.
  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji przetargowej.
 6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala obrad Zarządu Powiatu Nowotarskiego, II piętro pok. 3.07.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium
  w formie i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Celem przetargu jest ustalenie ceny nieruchomości oraz sprzedaż nieruchomości uczestnikowi przetargu, który zaoferował najwyższą cenę.
 3. Postąpienie zostanie ustalone w trakcie przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Organizator przetargu nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.
 5.  Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 000,00 zł

(słownie: sto tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić w gotówce w terminie do dnia 22 października 2021 r. na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, NRB 12 8791 0009 0000 0004 4886 0017 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia, Filia Nowy Targ ul. Szaflarska 93d  z dopiskiem „przetarg na sprzedaż nieruchomości”.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu  środków na rachunek  Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym

terminie uznaje się jako nie wpłacenie wadium.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu, przelewem na podane przez uczestnika przetargu konto.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Powiat może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku:

- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego zaświadczenia (oryginał) o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do dokonywania czynności na każdym etapie przetargu,

- małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu oraz dokonywanie czynności na każdym etapie przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, a w przypadku rozdzielności majątkowej oświadczenie pisemne o jej istnieniu,

- osób prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dowodu tożsamości,

- cudzoziemców zamierzających przystąpić do przetargu, uczestnik powinien dostarczyć do dnia 22 października 2021 r. zezwolenie uprawniające do nabycia nieruchomości, wydane w oparciu przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej.
 2. Protokół z przeprowadzonego przetargu, podpisany przez przewodniczącego i członków komisji stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Protokół ten powinien zawierać:

- termin i miejsce przetargu,

- oznaczenie nieruchomości,

- informacje o przeznaczeniu nieruchomości i sposobie jej zagospodarowania,

- informacje o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem,

- informacje o rozstrzygnięciach porządkowych podjętych przez komisję przetargową,

- cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu,

- imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę nabywcy nieruchomości,

- imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej,

- datę sporządzenia protokołu.

 1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu jako nabywca nastąpi w terminie podanym w zawiadomieniu oraz po wpłaceniu wylicytowanej kwoty stanowiącej cenę sprzedaży nieruchomości (najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy przeniesienia prawa własności), na konto wskazane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu. Nabywca obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym notarialnych i sądowych oraz należnych podatków.
 3. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu Nowotarskiego.    W przypadku wniesienia skargi organizator wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 4. Organizator może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując     o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
23.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
23.08.2021
Informację zmienił
Magdalena Węgrzyn
Data ostatniej zmiany
23.08.2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowotarskiego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
23.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
23.08.2021
Nazwa pliku
Regulamin przetargu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
23.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
23.08.2021
Nazwa pliku
Rabka- Zdrój, ul. Podhalańska 6- doprecyzowanie zaleceń konserwatorskich
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
23.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
23.08.2021
Nazwa pliku
Rabka- Zdrój, ul. Podhalańska 6- zalecenia konserwatorskie 2(2)-3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
23.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
23.08.2021