Sprawozdawczość względem Marszałka Województwa Małopolskiego | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Sprawozdawczość względem Marszałka Województwa Małopolskiego

data wystawienia: 24.02.2014
status: zamknięte
Informuje się o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem Marszałka Województwa Małopolskiego, w zakresie oraz terminach określonych w niżej wymienionych ustawach:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami) – obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, załącznik nr 1;
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 z późniejszymi zmianami), obowiązki z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami, załącznik nr 2;
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013, poz. 888), która uchyla z dniem 1 stycznia 2014 r. ww. ustawę z dnia 11 maja 2001 r. – obowiązki z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, załącznik nr 3,
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607
z późniejszymi zmianami) – obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz opłata produktowa, załącznik nr 4;
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami), obowiązki z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, załącznik nr 5;
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263 z późniejszymi zmianami), opłata za substancje kontrolowane, załącznik nr 6;
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami), obowiązek przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenia dla środowiska, załącznik nr 7;

Ponadto informuje się o zmianie systemu systemu rozliczania opłat za korzystanie za korzystanie ze środowiska – z systemu półrocznego na roczny.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Teresa Fałta
Data wytworzenia
24.02.2014
Informację opublikował
Dorota Roik
Data publikacji
24.02.2014
Nazwa pliku
Załączniki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Teresa Fałta
Data wytworzenia
24.02.2014
Informację opublikował
Dorota Roik
Data publikacji
24.02.2014