Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowotarskiego o czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowotarskiego o czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości

data wystawienia: 16.12.2013
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU NOWOTARSKIEGO

działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr 99/XVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu w drodze przetargu, Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Nowotarskiego poł. w Nowym Targu ozn. jako działka ewid. nr 11200 o pow. 0,1116 ha obj. księgą wieczystą NS1T/00001049/6.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana w ścisłej strefie centralnej miasta Nowy Targ przy ul. Harcerskiej 1 (narożnik ul. Rynek i Harcerska) w obrębie zwartej i bliźniaczej zabudowy usługowo-mieszkalnej. Działka zabudowana jest budynkiem użyteczności publicznej o pow. użytkowej 1838,90 m2 stanowiącym obecnie siedzibę Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, 2-kondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym. Nieruchomość uzbrojona: kanalizacja, prąd, gaz, woda, sieć teletechniczna, dostęp bezpośredni od ul. Rynek i Harcerskiej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) nieruchomość leży w terenach UP16 – tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne, jednocześnie w końcowym etapie znajdują się prowadzone działania zmierzające do zmiany planu w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z którą podstawowym przeznaczeniem terenu byłaby funkcja usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych oraz realizacją mieszkań, przy wskaźniku powierzchni zabudowy do 90%.

Budynek przy ul. Harcerskiej 1 ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Nowy Targ. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem konserwatorskim dla przedmiotowego budynku możliwe są następujące zamierzenia inwestycyjne: dopuszczenie przebudowy, zachowanie elewacji frontowej z dopuszczeniem przebudowy parteru związanej z rozmieszczeniem witryn pod warunkiem zachowania elewacji frontowej, dopuszczenie zmian w układzie funkcjonalnym, dopuszczenie zmian sposobu użytkowania pod warunkiem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj.: usługi publiczne (oświata, administracja, kultura, inne).

Cena wywoławcza nieruchomości: 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych).

Sprzedaż nieruchomości jest objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 – sala obrad.

Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300.000,00 zł

( słownie: trzysta tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić w gotówce w terminie do dnia 20 lutego 2014 r.na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, NRB 49154011152043605072820019 Bank Ochrony Środowiska, Oddział Kraków, Oddział Operacyjny Nowy Targ, ul. Krzywa 9.

UWAGA!!! ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY WNIEŚĆ WADIUM!!! NUMER AKTUALNY: BOŚ 70 1540 1115 2043 6050 7295 0009

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako nie wpłacenie wadium.

Właściciel nieruchomości może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o powyższym w formie prawem przewidzianej.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu przelewem na podane przez uczestnika przetargu konto.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Powiat może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu: komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników, natomiast uczestnik jest zobowiązany do okazania komisji dowodu tożsamości.

W przypadku:

  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego zaświadczenia (oryginał) o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do dokonywania czynności na każdym etapie przetargu,
  • małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości,
  • osób prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  • cudzoziemców zamierzających przystąpić do przetargu, uczestnik powinien dostarczyć do dnia 20 lutego 2014 r. zezwolenie uprawniające do nabycia nieruchomości, wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Akt notarialny:

Zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu jako nabywca nastąpi w terminie podanym w zawiadomieniu oraz po wpłaceniu wylicytowanej kwoty stanowiącej cenę sprzedaży nieruchomości (najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy przeniesienia prawa własności), na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Nabywca obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym notarialnych i sądowych oraz należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pod nr tel. (18) 26-61-320 lub na www.nowotarski.pl

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 22 maja 2013 r.

Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 4 września 2013 r.

Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 27 listopada 2013 r.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Leszek Szewczyk
Data wytworzenia
16.12.2013
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
16.12.2013
Informację zmienił
Dorota Roik
Data ostatniej zmiany
10.02.2014
Nazwa pliku
Regulamin IV przetargu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Leszek Szewczyk
Data wytworzenia
16.12.2013
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
16.12.2013