Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Pyzówka | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Pyzówka

data wystawienia: 12.07.2022
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika pana Mirosława Kuchnę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6821.2.53.2022.TP-W) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Pyzówka, jednostka ewidencyjna Nowy Targ oznaczonej jako działka ewid. nr 1796/4 o powierzchni 0,0489 ha poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości jednotorowej elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV o długości   3,7 m oraz na demontaż przewodów istniejącej sieci napowietrznej SN wraz ze słupem o długości 12,1 m, służących do dystrybucji energii elektrycznej. Obszar zajętości przedmiotowej sieci kablowej wynosić będzie 9,6 m2. Linia kablowa średniego napięcia 15kV wykonana kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120 mm2 (lub innym o równoważnych parametrach) posadowiona zostanie wzdłuż istniejącej linii napowietrznej na głębokości nie mniejszej niż 0,8 m ppt.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 w/w ustawy. Ze względu na brak księgi wieczystej oraz innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków jako władający w/w nieruchomości figuruje nieżyjący Jan Łysy s. Antoniny.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.    

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.

 

      STAROSTA NOWOTARSKI

                     Krzysztof Faber

 

Nowy Targ, 12.07.2022 r.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
12.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
12.07.2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Pyzówka
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
12.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
12.07.2022