Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z częsci nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Długopole | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z częsci nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Długopole

data wystawienia: 14.07.2022
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6821.2.68.2022.TP-W) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej  w obrębie Długopole, jednostka ewidencyjna Nowy Targ oznaczonej jako działka ewid. nr 330/1 o powierzchni 0,1342 ha poprzez udzielenie zezwolenia na realizację projektu obejmującego modernizację istniejącej napowietrznej sieci SN15kV, polegającego na budowie sieci kablowej SN15kV o długości 11,1 m i powierzchni strefy kontrolowanej  11,1 m2, posadowionej na głębokości min. 0,8 m ppt oraz na demontażu fragmentu sieci napowietrznej SN15kV o długości 15,7 m.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 w/w ustawy. Ze względu na brak księgi wieczystej oraz innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków jako posiadacz samoistny w/w nieruchomości figuruje nieżyjący Andrzej Długopolski s. Jana i Franciszki. Samoistne posiadanie nieruchomości bez uregulowanego w tym względzie tytułu prawnego nie może być traktowane jako uregulowany stan prawny, posiadanie jest bowiem cechą stanu faktycznego.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.    

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części tej nieruchomości.

 

 

 

 

                                STAROSTA NOWOTARSKI

        Krzysztof Faber

                

Nowy Targ, 14.07.2022 r.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
14.07.2022
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
14.07.2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z częsci nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Długopole
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
14.07.2022
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
14.07.2022