Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o pierwszych przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Ludźmierzu | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o pierwszych przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Ludźmierzu

data wystawienia: 7.12.2015
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

Nr. GN.6840.9.2011.KK, GN.6840.10.2011.KK, GN.6840.11.2011.KK z dnia 25 listopada 2015r.

STAROSTA NOWOTARSKI

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 )

ogłasza pierwsze przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych jako:

1.działka ewid. nr 5529/12 o pow. 0,0942 ha, obręb Ludźmierz, jedn. ewid. Nowy Targ,

2.działka ewid. nr 5529/13 o pow. 0,0295 ha, obręb Ludźmierz, jedn. ewid. Nowy Targ,

3.działka ewid. nr 5529/14 o pow. 0,0059 ha, obręb Ludźmierz, jedn. ewid. Nowy Targ,

( powstałych z podziału działki ewid. nr 5529/5 ) obj. księgą wieczystą nr NS1T/00129029/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, Wydział V Ksiąg Wieczystych ( działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów – obciążeń ).

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów nie stanowią zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości położone są w zachodniej części Ludźmierza, nad potokiem Czarny Dunajec, w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Lokalizacja nieruchomości jest przeciętna, z niekorzystną dostępnością komunikacyjną. Kształt nieruchomości jest nieregularny, przeciętny. Działka ewid. nr 5529/12 jest nieuzbrojona i niezagospodarowana, pozostałe działki są nieuzbrojone i nie nadają się do samodzielnego zagospodarowania.

1.Przeznaczenie ww. nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targprzedmiotowe działki leżą w terenie oznaczonym symbolem 11B.MN12 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz KDD – tereny dróg publicznych ( gminnych ).

2.1.Cena wywoławcza działki ewid. nr 5529/12 wynosi ( netto ): 19.000,00 zł ( słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych ).

2.2.Cena wywoławcza działki ewid. nr 5529/13 wynosi ( netto ): 6.000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych ).

2.3.Cena wywoławcza działki ewid. nr 5529/14 wynosi ( netto ): 1.200,00 zł ( słownie: jeden tysiąc dwieście złotych ).

Sprzedaż ww. działek jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

3.Termin i udział w przetargu:

Przetargi odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, ( pokój 3.07, II piętro – sala obrad zarządu ) 11 stycznia 2016r.: - o godz. 10 – tej ( działka ewid. nr 5529/12 ),

- o godz. 11 – tej ( działka ewid. nr 5529/13 ),

- o godz. 12-tej ( działka ewid. nr 5529/14 ).

W przetargach mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą wadium oraz złożą w zamkniętej kopercie pisemną ofertę.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Oferty muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści.

Oferty należy składać w terminie do dnia 07 stycznia 2016r. do godziny 14-tej w Biurze Obsługi Klienta / Dziennik Podawczy ( parter ) Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14 w zamkniętej kopercie opisanej w zależności od składanej oferty, w następujący sposób:

1.„Pisemny I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 5529/12 – nie otwierać przed dniem 11.01.2016r. godz. 10-ta.”

2.„Pisemny I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 5529/13 – nie otwierać przed dniem 11.01.2016r. godz. 11-ta.”

3.„Pisemny I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 5529/14 – nie otwierać przed dniem 11.01.2016r. godz. 12-ta.”

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę zwolnienia z tego obowiązku osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r.

Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Pisemny przetarg nieograniczony składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna odbywa się w obecności oferentów, podczas której przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i przekazuje informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy i prawie zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody uiszczenia wadium lub podstawy zwolnienia z wpłaty wadium, dokonuje otwarcia kopert z ofertami, sprawdza kompletność złożonych ofert i tożsamość osób, które złożyły oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli oferty.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7-miu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć do Wojewody Małopolskiego czynności związane z przeprowadzeniem przetargu za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego.

4.Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości:

1. dla działki ewid. nr 5529/12 - 3.500,00 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych),

2. dla działki ewid. nr 5529/13 – 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych ),

3. dla działki ewid. nr 5529/14 – 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych ).

Wadium opisane w pkt. 4 ( w zależności, której działki dotyczy ) należy wpłacić w gotówce, w terminie do dnia 07 stycznia 2016r. na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, NRB 70154011152043605072950009 Bank Ochrony Środowiska Kraków, Oddział Operacyjny Nowy Targ, ul. Krzywa 9.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Nowym Targu podany powyżej. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacenie wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku:

- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego zaświadczenia (oryginał) o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do dokonywania czynności na każdym etapie przetargu,

- małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości,

- osób prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Z przyczyn uzasadnionych Starosta Nowotarski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie, prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, informując o powyższym w formie prawem przewidzianej.

Skarb Państwa nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic przedmiotowych działek ewidencyjnych na gruncie.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 – z późn. zm. ). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

W przetargach mogą brać udział także osoby, którym przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 08 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1418 – z późn. zm. ). Zgodnie z przepisami ww. ustawy – osobom posiadającym uprawnienia zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia kwota stanowiąca 20% wartości posiadanego ekwiwalentu, nie obejmująca podatku VAT. Osoby te zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium, ustalonego dla uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży. Ww. osoby, zamiast dowodu wpłaty wadium przedstawiają staroście oryginał zaświadczenia lub decyzji stwierdzającej posiadanie uprawnień zaopatrzony w adnotację wojewody o ujawnieniu w rejestrze wojewódzkim wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty.

Akt notarialny:

Zawarcie umowy sprzedaży, z osobą ustaloną w przetargu jako nabywca, nastąpi po uzyskaniu zgody wojewody ( art. 23 ust.1 pkt. 7 powołanej na wstępie ustawy ) oraz po wpłaceniu zaoferowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy, na wskazane w zawiadomieniu konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Nabywca obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym notarialnych i sądowych oraz należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargów można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 – pokój nr 1.26 lub pod nr tel. (18) 26-10-784.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Kołodziej
Data wytworzenia
7.12.2015
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
7.12.2015
Nazwa pliku
Warunki pierwszego przetargu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Kołodziej
Data wytworzenia
7.12.2015
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
7.12.2015