Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Nowotarskiego z zakresu pomocy społecznej | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Nowotarskiego z zakresu pomocy społecznej

data wystawienia: 4.11.2014
status: zamknięte

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Nowotarskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku

§ 1.

Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Powiatu Nowotarskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Zadanie polega na zapewnieniu osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza dotkniętych przemocą w rodzinie dostępu do natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego lub prawnego a także pomoc w dostępie do świadczeń medycznych oraz w sytuacjach uzasadnionych – schronienia w hostelu do 3 miesięcy.

§ 2.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

2. Podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz.1536 z póź. zm.).

§ 3.

1. Na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1 Powiat Nowotarski w roku 2015 przeznaczy dotację celową ze środków własnych Powiatu.

2. Przyznane środki finansowe będą przekazywane, na rachunek wskazany przez podmiot realizujący zadanie, jedynie za mieszkańców Powiatu Nowotarskiego przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Targu.

3. Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z finansowym zadaniem, niezbędnych do jego realizacji.

4. Dotacja celowa na rok 2015 wyniesie 20.000 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 4.

Oferenci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1. Oferty na obowiązującym druku będącym załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15. 12. 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), ze szczególnym uwzględnieniem:

a) szczegółowego zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b) terminu i miejsca realizacji zadania publicznego,

c) kalkulacji przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego,

d) informacji o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

e) informacji o posiadanych zasobach rzeczowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,

f) informacji o posiadanych zasobach kadrowych, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków oferenta, zapewniających wykonanie zadania publicznego (wzór tabeli na temat informacji kadrowych oferenta, ukierunkowanych na realizację zadania, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków oferenta, stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia),

g) informacji o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

h) deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,

i) poprawnej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których realizowane będzie zadanie publiczne,

j) informacje o realizowanych przez oferenta w latach poprzednich zleconych zadań publicznych.

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny Oferenta do lokalu lub budynku mieszkalnego, z którego wynika uprawnienie do użytkownika nieruchomości na cele zgodne z proponowanym do realizacji zadaniem.

3. Informacji o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania.

4. Sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

5. Aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego oferenta i prowadzonej przez niego działalności. Z przedstawionego dokumentu musi wynikać prawo reprezentacji podmiotu.

6. Informacji o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

7. Oświadczenia odnośnie działalności na polu pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

8. Informacji o nie zaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

9. Deklaracji o zamiarze osiągania lub nie osiągania zysków przy realizacji zadania.

10. Pisemnego zobowiązania, że podmiot realizujący zadanie nie powierzy jego wykonania osobom trzecim.

11. Deklaracji zgody na przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowego wykonania zleconego zadania oraz właściwego wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadania przez upoważnionych pracowników Zleceniodawcy.

12. W przypadku wcześniejszej współpracy z administracją publiczną w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Oferent może do oferty dołączyć referencje.

13. Wszystkie powyższe dokumenty i oświadczenia winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, zgodnie z § 4 punkt 5 niniejszych warunków.

§ 5

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Rodzaj zadania i termin jego realizacji:

Przedmiotem zlecanego zadania jest prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla potrzeb Powiatu Nowotarskiego w okresie od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015.

2. Warunki realizacji zadania:

1. miejscem realizacji zadania mogą być wyłącznie lokale lub budynki spełniające wymagania techniczne, przeciwpożarowe oraz sanitarne zgodnie z odrębnymi przepisami,

2. Oferent zobowiązany jest zapewnić warunki realizacji zadania na poziomie obowiązującego standardu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

3. Oferent zobowiązany jest przystąpić do realizacji zadania z dniem 1 stycznia 2015 rok

4. Oferent zobowiązany jest do współpracy przy realizacji zadania w szczególności z:

a) Zarządem Powiatu Nowotarskiego,

b) Radą Powiatu Nowotarskiego,

c) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu,

d) ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu Nowotarskiego,

e) innymi instytucjami oraz podmiotami, do zadań których należy podejmowanie działań na rzecz osób pozostających w kryzysie oraz przeciwdziałania przemocy

w rodzinie.

5. Podmiot zobowiązuje się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

6. Wysokość dotacji oraz warunki przyznawania dotacji: dotacja celowa z budżetu Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania zostanie przyznana oferentowi na warunkach

i w terminach określonych w umowie.

§ 6

Termin i miejsce składania ofert:

1. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi oferent.

2. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, na Dzienniku Podawczym w terminie do dnia 28 listopada 2014 roku do godz. 13.00

3. Oferty powinny być oznakowane następująco:

„Oferta na realizację zadania Powiatu Nowotarskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w okresie od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015”

4. Bez rozpatrzenia pozostaną oferty:

-złożone po terminie

- nieczytelne

- niespełniające jakiegokolwiek warunku określonego w szczegółowych warunkach konkursu, w szczególności w art.14 ustawy – rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r.,Nr 6, poz.25)

-sporządzone wadliwie lub niekompletnie co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji oraz oferty nie spełniające zakresu rzeczowego proponowanego do realizacji zadania podlegają odrzuceniu z zastrzeżeniem punktu 6.

5. W przypadku, gdy wszystkie oferty złożone w konkursie wykazują braki, które powodują ich odrzucenie, Komisja Konkursowa może wezwać oferentów do uzupełnienia ofert lub dokumentacji, wyznaczając termin uzupełnienia ofert. Przewodniczący Komisji wyznacza jednocześnie następny termin posiedzenia Komisji.

§ 7

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Złożone oferty oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym.

Zarząd Powiatu powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób jaki został ogłoszony otwarty konkurs ofert.

3. Z podmiotem wyłonionym w konkursie zawarta zostanie umowa o powierzeniu realizacji zadania.

4. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) organizacyjne – ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przy uwzględnieniu:

a) aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych ukierunkowanych na realizację zadania

( 0-2 pkt )

b) aktualnie posiadanych zasobów kadrowych ukierunkowanych na realizację zadania, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków oferenta ( 0 - 2 pkt ),

2) doświadczenie w prowadzeniu jednostki ( 0 - 3 pkt ),

3) analiza i ocena wykonania zadań zleconych oferentowi przez Powiat Nowotarski lub inny w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków ( 0 - 3 pkt ).

W przypadku, gdy oferent nie realizował w okresie poprzednim zadań zleconych przez Powiat, bądź na innych zasadach nie realizował zadań Powiatu, otrzymuje 1 pkt.

4) finansowe – koszty realizacji zadania, w tym zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania w relacji do łącznych kosztów realizacji zadania, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ze środków przekazanych tytułem dotacji ( 0 - 4 pkt ),

5) ocena spójności i rzetelności oferty ( 0 - 2 pkt ).

§ 8

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Decyzje o zawarciu umowy podejmuje Zarząd Powiatu Nowotarskiego po zapoznaniu się z przedłożoną przez Komisję Konkursową opinią dotyczącą złożonych ofert.

3. Zarząd Powiatu Nowotarskiego zastrzega możliwość unieważnienia konkursu na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podaje informację o unieważnieniu konkursu do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został ogłoszony otwarty konkurs ofert.

4. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Angelika Lenart
Data wytworzenia
4.11.2014
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
4.11.2014
Informację zmienił
Bartłomiej Szczerba
Data ostatniej zmiany
4.11.2014