Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Chyżne | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Chyżne

data wystawienia: 25.07.2022
status: zamknięte

                 Nasz znak: GN.683.2.63.2020.DF

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 113 ust. 6 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (t.j .Dz. U. z  2021 r. poz. 1899) w trybie przepisów ustawy   z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postepowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewid. nr 2390/2 o pow. 0,0048 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 2390), położoną w miejscowości Chyżne, objętą decyzją nr Z-9/19 z dnia 31.05.2019 roku,  znak: BA.6740.4.4.2019.BB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Chyżne na Zawodziu w km 0+000,00 – 0+846,60”. Decyzja stała się ostateczna w dniu 12.07.2019 r.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ze względu na brak księgi wieczystej oraz innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka znajduje się w posiadaniu samoistnym Barbary Gnida oraz Cecylii Tisończyk zd. Pilch w udziale 1/2 części każdy z nich. Samoistne posiadanie nieruchomości bez uregulowanego  w tym względzie tytułu prawnego nie może być traktowane jako uregulowany stan prawny, posiadanie jest bowiem cechą stanu faktycznego.

W związku z powyższym, wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, ze przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia , zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ  i udokumentowali swoje prawa.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do wyżej wymienionej nieruchomości skutkować będzie wszczęciem postepowania w przedmiotowej sprawie i wypłatą należnego odszkodowania do depozytu sadowego.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bogusław Waksmundzki - Wicestarosta Nowotarski
Data wytworzenia
22.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
25.07.2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Chyżne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bogusław Waksmundzki - Wicestarosta Nowotarski
Data wytworzenia
22.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
25.07.2022