Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Maniowy | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Maniowy

data wystawienia: 2.09.2021
status: zamknięte

 

 

                                    Nowy Targ, 02.09.2021

Nasz znak: GN.6821.4.1.2021.TP-W

 

    

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

         

Starosta Nowotarski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

stosownie do art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) informuje o wszczęciu z dniem 1 września 2021 roku, na wniosek Wójta Gminy Czorsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. zmod. nr 4463/2 o powierzchni 0,0032 ha, położonej w obrębie Maniowy, jednostka ewidencyjna Czorsztyn, na cele budowy drogi rowerowej, utrzymywania oraz wykonywania robót budowalnych tej drogi, a także łączności publicznej (kanał technologiczny).

Działka ewid. zmod. nr 4463 powstała ze starej działki ewid. nr 4501/6, objętej Aktem Własności Ziemi z dnia 19 kwietnia 1974 roku, Nr 2356/74 wydanym na rzecz Walerii Kowalczyk zd. Drzyzga. Operatem podziału z dnia 10.02.2020 r., nr P.1211.2020.562 działka ewid. zmod. nr 4463 podzieliła się na działki ewid. zmod. nr 4463/1, nr 4463/2 i nr 4463/3. Podział został zatwierdzony decyzją Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 16.03.2020 r., nr IRG.6831.58.2019.

Spadkobiercami Walerii Kowalczyk są m.in. synowie Jan Kowalczyk s. Józefa i Walerii w 1/7 części oraz Marian Drzyzga s. Walerii w 1/7 części. Pan Jan Kowalczyk zmarł 26 stycznia 2007 roku w Jasielu, a Pan Marian Drzyzga zmarł 24 czerwca 2004 roku w Krakowie. Spadek po osobach zmarłych nie został przeprowadzony (nie zostało wydane postanowienie spadkowe ani nie został zarejestrowany notarialny akt poświadczenia dziedziczenia). A zatem przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informację o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone w dzienniku internetowym infopublikator.pl (wydanie nr 168/2021), na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie wywłaszczenia. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego następuje z dniem określonym w ogłoszeniu  o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego (art. 115 ust. 3 w/w ustawy).

Zgodnie z art. 49 §2 in fine Kpa ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

P o u c z e n i e:

Zgodnie z art. 10 §1 Kpa, strony mogą czynnie uczestniczyć w toczącym się postępowaniu oraz wypowiadać się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 41 Kpa, strony postępowania mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdorazowej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Jednocześnie informuję, że dane uczestników postepowania w przedmiotowej sprawie podlegają przetwarzaniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – szczegóły na odwrocie.  

       STAROSTA

                           Krzysztof Faber

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 02.09.2021                                                                                                                

Otrzymują:

1/ strony wg rozdzielnika w aktach sprawy

2/ tablica ogłoszeń i strona BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

3/ a/a

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016  (UE) 2016/679  dalej zwane RODO  informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym  w Nowym Targu  jest Starosta Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14 , 34-400 Nowy Targ.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@nowotarski.pl.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przekazania  pisma organowi właściwemu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.)
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie organ właściwy do załatwienia sprawy oraz operator pocztowy, Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa.
  5. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo  dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Pani/Pana sprawy, prawnie ustalony okres archiwizacji, tj. przez 5 lat od końca roku, w którym zakończyła się sprawa, a po tym okresie zostaną poddane ekspertyzie przez Archiwum Państwowe.
  7. Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy lub przedłużeniem czasu trwania sprawy.
  8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
  9. Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
2.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
2.09.2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Maniowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
2.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
2.09.2021