Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscwości Szczawnica | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscwości Szczawnica

data wystawienia: 8.07.2022
status: zamknięte

 

 

                                                Nowy Targ 07.07.2022r.

Nasz znak: GN.6821.2.13.2022.GK

 

                       

 

     

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

         

Starosta Nowotarski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

 

                  Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm) oraz art. 113 ust. 6 i ust.7,  art. 115 ust.3, w związku z  art. 124a i 124ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zawiadamiam, że na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z/s w Tarnowie) wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu wykonania prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz          z przyłączem do punktu gazowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego”   w odniesieniu do nieruchomości położonej  w obrębie nr 1, jednostka ewidencyjna Miasto Szczawnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 1734/3 i 1734/1.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy.

              Zgodnie z art. 124a i art. 124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielnie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub podziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Przepis ten stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wówczas do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3.

            Starosta Nowotarski obwieszczeniem z dnia 13.01.2022 ogłosił zgodnie  z art. 114 ust. 3 ustawy informację o zamiarze wszczęcia postepowania w niniejszej sprawie w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wyznaczając termin 2 miesięcy na zgłoszenie się osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe.  W wyznaczonym terminie nie skontaktowała się z tut. Urzędem żadna z ww. osób.

          Zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego, po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego.

 Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą w terminie 7 dni licząc od  dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia wypowiedzieć się,  co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ww. doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

                                                                                    

 

Otrzymują:

  1. Pan Marcin Kita ul. Marsów 2 34-600 Limanowa (jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z/s w Tarnowie),
  2. Strona na BIP  Starostwa Powiatowego w Nowym Targu,
  3. a/a.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
7.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
8.07.2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscwości Szczawnica
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
7.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
8.07.2022