Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Grywałd | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Grywałd

data wystawienia: 5.10.2021
status: zamknięte

 

 

                                    Nowy Targ, 05.10.2021

Nasz znak: GN.6821.2.9.2021.GK

 

     

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

         

Starosta Nowotarski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

 

stosownie do art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) informuje o wszczęciu z dniem 28 września 2021 roku, na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A., postępowania administracyjnego w sprawie wydania w trybie art. 124 w zw. z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 121, położonej w obrębie Grywałd, jednostka ewidencyjna Krościenko n/D, poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci kablowej SN15kV o długości 4,2 mb.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami zamiar ograniczenia praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone w dzienniku internetowym infopublikator.pl (wydanie nr 145/2021), na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem tego postępowania.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) informuje się, że przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzupełnienia materiału dowodowego, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań. Powyższych czynności można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, parter, pokój nr 1.25, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730-1530, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 18 26 10 783).

Zgodnie z art. 41 Kpa, strony postępowania mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdorazowej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma  pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 05. PAŹ. 2021                      

Otrzymują:

1/ Pełnomocnik wnioskodawcy  

2/ strona BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

3/ a/a

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
5.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
5.10.2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Grywałd
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
5.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
5.10.2021