Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Długopole | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Długopole

data wystawienia: 13.07.2022
status: zamknięte

 

 

                                    Nowy Targ, 13.07.2022

Nasz znak: GN.6821.2.20.2022.TP-W

 

    

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

         

Starosta Nowotarski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

 

stosownie do art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) informuje o wszczęciu z dniem 12 lipca 2022 roku na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika pana Jana Hebdę postępowania administracyjnego w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku  z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Długopole, jednostka ewidencyjna Nowy Targ oznaczonej jako działka ewid. nr 5517/248 o powierzchni 0,0108 ha poprzez udzielenie zezwolenia na realizację projektu obejmującego modernizację istniejącej napowietrznej sieci SN15kV, polegającego na budowie sieci kablowej SN15kV o długości 5,43 m i powierzchni strefy kontrolowanej 5,43 m2, posadowionej na głębokości min. 0,8 m ppt. W ramach przedmiotowej inwestycji inwestor planuje ponadto rozbiórkę starej sieci napowietrznej SN15kV o długości 5,64 m.                

Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami zamiar ograniczenia praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone w dzienniku internetowym infopublikator.pl (wydanie nr 111/2022), na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Targ  i Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem  tego postępowania.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) informuje się, że przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzupełnienia materiału dowodowego, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań. Powyższych czynności można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, parter, pokój nr 1.25, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730-1530, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 18 26 10 783; sprawę prowadzi: Teresa Pilch-Wójciak).

Stosownie do art. 36 Kpa informuję, że decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie wydana do dnia 30 września 2022 roku. Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa poucza się, iż w toku postępowania stronom  oraz ich przedstawicielom i pełnomocnikom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia.

Zgodnie z art. 49 §2 in fine Kpa ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Otrzymują:

1/ Pan Jan Hebda - pełnomocnik

2/ tablica ogłoszeń i strona BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
13.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
13.07.2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Długopole
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
13.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
13.07.2022