Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

data wystawienia: 17.09.2021
status: zamknięte

Zarządzenie Nr 111/2021

Starosty Powiatu Nowotarskiego

z dnia 16.09.2021 r.

w sprawie: ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)

Na podstawie Uchwały Nr 85/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłaszam rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

 

§ 2

Cel konsultacji:

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i uzyskania uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami, na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Powiatu Nowotarskiego.

 

§ 3

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 18.09.2021 r.
  2. Termin zakończenia konsultacji: 01.10.2021 r.

§ 4

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji:

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego        i o wolontariacie.

 

§ 5

Forma i miejsce konsultacji:

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać:

1) elektronicznie na adres: biuropr@nowotarski.pl (skan podpisanego formularza),

2) faxem na numer: (18) 2661344,

3) pisemnie na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, w godzinach pracy urzędu, przy czym za datę zgłoszenia uznaje się dzień wpływu formularza konsultacji na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu,

4) przez e-PUAP na adres sktytki odbiorczej: /StarostwoNT/skrytka.

2. Uwagi i opinie można zgłaszać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. W przypadku składania formularza w kopercie lub elektronicznie, na kopercie,/w tytule e-maila/tytule pisma w postaci elektronicznej należy wpisać: "KONSULTACJE: program współpracy 2022".

4. Nie będą uwzględniane opinie i uwagi:

1) przekazane w innej formie niż na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia,

2) złożone poza okresem trwania konsultacji tj. przed 18.09.2021 r.  i po 01.10.2021 r.,

3) niepodpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu składającego formularz.

5. Projekt uchwały podlegający konsultacjom, niniejsze zarządzenie oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu - w zakładce „konsultacje z organizacjami pozarządowymi”, będzie dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu www.nowotarski.pl - w zakładce ogłoszenia.

 

§ 6

1. Komórką merytoryczną odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji jest Biuro Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

2. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Biurze Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 26 61 341.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
16.09.2021
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
17.09.2021
Nazwa pliku
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Nowotarskiego z konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022_skan dokumentu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec. Rafał Jandura, Tomasz Rajca - Zarząd Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
12.10.2021
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
13.10.2021
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
13.10.2021
Nazwa pliku
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Nowotarskiego z konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022_wersja dostępna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec. Rafał Jandura, Tomasz Rajca - Zarząd Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
12.10.2021
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
13.10.2021
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
13.10.2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022_skan dokumentu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
16.09.2021
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
17.09.2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022_wersja dostępna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
16.09.2021
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
17.09.2021
Nazwa pliku
Projet uchwały podlegający konsultacjom - projekt programu na rok 2022
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec. Rafał Jandura, Tomasz Rajca - Zarząd Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
31.08.2021
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
17.09.2021
Nazwa pliku
Formularz konsultacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
16.09.2021
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
17.09.2021
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
16.09.2021
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
17.09.2021