Ogłoszenie dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość, położoną w miejscowości Chyżne oznaczoną jako działka ewid. nr 2437/4 (2437/1), zajętą pod rozbudowę drogi gminnej klasy D w miejscowości Chyżne (DECYZJA NR Z-9/19) | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość, położoną w miejscowości Chyżne oznaczoną jako działka ewid. nr 2437/4 (2437/1), zajętą pod rozbudowę drogi gminnej klasy D w miejscowości Chyżne (DECYZJA NR Z-9/19)

data wystawienia: 15.07.2022
status: zamknięte

Nasz znak: GN.683.2.35.2020.DF                                                                                    Nowy Targ, dnia 12.07.2022

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 113 ust. 6 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j .Dz. U. z  2021 r. poz. 1899) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postepowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewid. nr 2437/4 o pow. 0,0038 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 2437/1), położoną w miejscowości Chyżne, objętą decyzją nr Z-9/19 z dnia 31.05.2019 roku, znak: BA.6740.4.4.2019.BB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Chyżne na Zawodziu w km 0+000,00 – 0+846,60”. Decyzja stała się ostateczna w dniu 12.07.2019 r.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ze względu na brak księgi wieczystej oraz innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka znajduje się w posiadaniu samoistnym Marka Krużel i Reginy Krużel na prawach wspólności ustawowej w 2/6 części, Karola Świdroń w udziale 2/6 części oraz Jana Szymala  i Stefana Szymala w udziale 1/6 części każdy z nich. Samoistne posiadanie nieruchomości bez uregulowanego w tym względzie tytułu prawnego nie może być traktowane jako uregulowany stan prawny, posiadanie jest bowiem cechą stanu faktycznego.

W związku z powyższym, wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, ze przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia , zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ i udokumentowali swoje prawa.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do wyżej wymienionej nieruchomości skutkować będzie wszczęciem postepowania w przedmiotowej sprawie i wypłatą należnego odszkodowania do depozytu sadowego.

 

STAROSTA

 Krzysztof Faber

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
12.07.2022
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
15.07.2022
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
15.07.2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie dotyczące ustalenia odszkodowania za nieruchomość, położoną w miejscowości Chyżne oznaczoną jako działka ewid. nr 2437/4 (2437/1), zajętą pod rozbudowę drogi gminnej klasy D w miejscowości Chyżne (DECYZJA NR Z-9/19)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
12.07.2022
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
15.07.2022