Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu km 0+002,75 - km 0+535,90" | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu km 0+002,75 - km 0+535,90"

data wystawienia: 24.10.2016
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami – dalej Specustawa)

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że w dniu 13.09.2016r. została wydana decyzja nr Z-6/16, znak: BA.6740.4.5.2016.BB dla Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Roberta Dudę, ul. M. Konopnickiej 11A, 34-436 Maniowy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu km 0+002,75 - km 0+535,90.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

 • w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przeznaczone pod drogę w całości:
  19382, 10817, 10664/5, 10623/3, 10623/2, 10624/2, 10627/2, 10605/4, 10628/2, 10808, 10809/3, 10809/4, 10809/5, 10664/4, 10841/3, 10842/5
  – jednostka ewidencyjna 121101_1 Nowy Targ, obręb ewidencyjny 0001 Nowy Targ;
 • w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegających podziałowi:
  10609/8
  (10609/2), 10609/6 (10609/1), 10610/6 (10610/1), 19409/1 (19409), 10616/2 (10616), 10619/2 (10619), 19396/1 (19396), 19388/1 (19388), 19384/1 (19384), 10626/2 (10626/1), 10816/1 (10816), 10815/1 (10815), 10814/1 (10814), 10813/1 (10813), 10812/1 (10812), 10811/1 (10811), 10810/1 i 10810/3 (10810), 10628/4 (10628/1), 10664/7 (10664/3), 10841/5 (10841/1), 10841/7 (10841/2), 10780/2 (10780), 10781/2 (10781), 10782/2 (10782), 10783/2 (10783), 10786/2 (10786), 10788/2 (10788), 10789/7 (10789/3), 10791/7 (10791/3), 10794/7 (10794/3), 10795/7 (10795/3), 10796/7 (10796/3), 10797/7 (10797/3), 10798/7 (10798/3), 10807/2 (10807) – jednostka ewidencyjna 121101_1 Nowy Targ, obręb ewidencyjny 0001 Nowy Targ;

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę);

 • poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, gdzie zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych:
 • 10809/2, 10664/2, 10846, 10842/2, 10474/2, 19410/3, 19395, 19383 – jednostka ewidencyjna 121101_1 Nowy Targ, obręb ewidencyjny 0001 Nowy Targ;
 • poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, gdzie zachodzi obowiązek budowy lub przebudowy zjazdów:
 • 10609/7 (10609/2), 19411, 10781/1 (10781), 10782/1 (10782), 10789/6 (10789/3), 10791/6 (10791/3), 10810/2 (10810), 10836 – jednostka ewidencyjna121101_1 Nowy Targ, obręb ewidencyjny 0001 Nowy Targ;

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki istniejące oraz powstałe w wyniku podziału, na których zachodzi obowiązek budowy lub przebudowy zjazdów).

Decyzją nr Z-6/16 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości.

Informuje się, wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Gminy Miasto Nowy Targ – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy).

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.25, II piętro, w godzinach urzędowania).

Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę oraz w dniu odbioru zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik-Kowalkowski
Data wytworzenia
24.10.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
24.10.2016
Nazwa pliku
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu km 0+002,75 - km 0+535,90"
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik-Kowalkowski
Data wytworzenia
24.10.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
24.10.2016