Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji pn: Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji pn: Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna

data wystawienia: 11.02.2020
status: zamknięte

 OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że w dniu 11.02.2020r. została wydana decyzja w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Nowotarskiego Nr Z-17/17 z dnia 08.11.2017r. wydanej w sprawie znak: BA.6740.4.16.2017.PM, w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzenia projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1637K Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna w km 20+325,00 ÷ km 21+445,40” wydana dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

 

uchylająca w/w decyzję Starosty Nowotarskiego z dnia 08.11.2017r., znak: BA.6740.4.16.2017.PM – w części dotyczącej załącznika NR 4 – „wykaz dotychczasowych właścicieli lub użytkowników nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1637K Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna w km 20+325,00 ÷ km 21+445,40”; według adresów wskazanych w katastrze nieruchomości”.

 

orzekająca o istocie sprawy w następujący sposób:

  1. uchylająca załącznik Nr 4 stanowiący integralną część decyzji Starosty Nowotarskiego
    z dnia 08.11.2017r., znak: BA.6740.4.16.2017.PM,
  2. orzekająca w tym zakresie, poprzez zatwierdzenie, w miejsce uchylenia nowego załącznika
    Nr 4.

 

           

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (II piętro, pokój 3.35, w godzinach urzędowania, tel. (18) 26 107 60), w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a. Kpa, który stanowi, że „§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”, strona ma prawo do zrzeczenia się odwołania od decyzji.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
z up. Starosty Bartłomiej Garbacz Sekretarz Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
11.02.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
11.02.2020
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
11.02.2020
Nazwa pliku
Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji pn: Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
z up. Starosty Bartłomiej Garbacz Sekretarz Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
11.02.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
11.02.2020