Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w m. Bukowina-Osiedle | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w m. Bukowina-Osiedle

data wystawienia: 8.03.2016
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek z datą wpływu 10.02.2016 r. Zarządu Powiatu Nowotarskiego ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ reprezentowanego przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ Pana Roberta Waniczek działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Kowalczyka, dnia 08.03.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.1.2016.PM w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1664K HARKABUZ - PIEKIELNIK w miejscowości Bukowina-Osiedle”.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji;

działki podlegające podziałowi

4444/4 (4444/1), 4452/7 (4452/1), 4452/9 (4452/2), 4461/6 (4461/2), 4461/8 (4461/3), 4463/6 (4463/1), 4464/12 (4464/1), 4464/14 (4464/2), 4464/16 (4464/4), 4465/8 (4465/3), 4467/6 (4467/1), 4468/12 (4468/3), 4468/14 (4468/5), 4469/7 (4469/3), 4478/17 (4478/2), 4478/19 (4478/3), 4478/21 (4478/4), 4478/15 (4478/1), 4479/6 (4479/1), 4480/2 (4480), 4484/5 (4484/1), 4484/7 (4484/2), 4485/2 (4485/1), 4489/20 (4489/4), 4489/22 (4489/5), 4489/24 (4489/6), 4489/26 (4489/18), 4489/27 (4489/18), 4489/29 (4489/19), 4509/38 (4509/1), 4531/8 (4531/5), 4533/4 (4533/1), 4533/6 (4533/2), 4618/6 (4618/1), 4618/8 (4618/3), 4622/4 (4622/1), 4666/3 (4666/1), 4668/6 (4668/3), 4668/8 (4668/4), 4731/4 (4731/2), 4733/8 (4733/3), 4752/17 (4752/5), 4752/19 (4752/6), 4755/7 (4755/1), 4826/14 (4826/5), 4826/16 (4826/7), 4826/18 (4826/9), 4826/20 (4826/11), 4827/4 (4827/1), 4828/3 (4828/1), 4833/10 (4833/3), 4833/6 (4833/1), 4833/8 (4833/2), 4869/3 (4869/2), 4871/3 (4871/1), 4871/5 (4871/2), 4872/5 (4872/1), 4872/7 (4872/2), 4872/8 (4872/2), 5024/6 (5024/3), 5027/4 (5027/1), 5028/5 (5028/1), 5028/7 (5028/2), 5044/22 (5044/9), 5044/24 (5044/11), 5044/26 (5044/13), 5044/28 (5044/15), 5044/30 (5044/17), 5047/3 (5047/1), 5047/5 (5047/2), 5050/3 (5050/1), 5052/3 (5052/1), 5053/1 (5053), 5055/1 (5055), 5057/1 (5057), 5058/5 (5058/3), 5058/7 (5058/4), 5059/1 (5059), 5060/1 (5060), 5061/1 (5061), 5062/3 (5062/1), 5062/5 (5062/2), 6162/9 (6162/1), 6200/1 (6200), 6205/2 (6205), 6206/2 (6206), 6207/2 (6207), 6209/2 (6209) – jednostka ewidencyjna: 121111_2 Raba Wyżna, obręb: 0002 Bukowina-Osiedle,

(numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę),

działki przeznaczone pod inwestycję w całości

4465/4, 4467/2, 4468/4, 4468/6, 4478/5, 4479/2, 4484/3, 4531/6, 4532/1, 4532/2, 4531/3, 4531/4, 4618/4, 4619/1, 4619/2, 4622/2, 4668/2, 4732/1, 4732/2, 4752/11, 4752/12, 4752/13, 4752/14, 4752/15, 4752/16, 4826/6, 4826/8, 4826/10, 4826/12, 4872/3, 5024/4, 5027/2, 5028/3, 5044/10, 5044/12, 5044/14, 5044/16, 5044/18 – jednostka ewidencyjna: 121111_2 Raba Wyżna, obręb: 0002 Bukowina-Osiedle,

b) w granicach terenu niezbędnego do realizacji inwestycji – obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu – sieć elektroenergetyczna;

4485/3 (4485/1), 4524, 4528/1, 4528/2, 4530/2, 4533/3 (4533/1), 4533/5 (4533/2), 4534/2, 4534/3, 4618/5 (4618/1), 4618/7 (4618/3), 4620, 4622/3 (4622/1), 4668/5 (4668/3), 5044/25 (5044/13), 5047/6 (5047/2) – jednostka ewidencyjna: 121111_2 Raba Wyżna, obręb: 0002 Bukowina-Osiedle,

(numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki które powstaną w wyniku podziału).

Zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (II piętro, pokój 3.35, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30, tel. (18) 26 107 61, osoba prowadząca sprawę – Piotr Milaniak), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Beata Słowik-Kowalkowski
Data wytworzenia
8.03.2016
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
8.03.2016
Informację zmienił
Joanna Chlebek
Data ostatniej zmiany
8.03.2016
Nazwa pliku
Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w m. Bukowina-Osiedle
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Beata Słowik-Kowalkowski
Data wytworzenia
8.03.2016
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
8.03.2016