Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws. decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa dróg gminnych nr 364796K – ul. Osiedle Nowe, nr 364832K – ul. Cieplice w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws. decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa dróg gminnych nr 364796K – ul. Osiedle Nowe, nr 364832K – ul. Cieplice w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna

data wystawienia: 8.08.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z . z 2018r., poz. 1474 – dalej Specustawa),

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że w dniu 07.08.2019r. została wydana decyzja znak: BA.6740.4.4.2019.BB o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:

Rozbudowa dróg gminnych nr 364796K – ul. Osiedle Nowe, nr 364832K – ul. Cieplice w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna w km 2+175,08 – 3+768,39,

dla Wójta Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, działającego przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Waniczka, adres korespondencyjny: ul. Węgierska 146a, 33-300 Nowy Sącz.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25,  II piętro, w godzinach urzędowania). Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
z up. Starosty Bartłomiej Garbacz Sekretarz Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
7.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
8.08.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
8.08.2019
Nazwa pliku
Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws. decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa dróg gminnych nr 364796K – ul. Osiedle Nowe, nr 364832K – ul. Cieplice w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
z up. Starosty Bartłomiej Garbacz Sekretarz Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
7.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
8.08.2019