Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 31.08.2021r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Ochotnica Dolna | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 31.08.2021r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Ochotnica Dolna

data wystawienia: 1.09.2021
status: zamknięte

                                                           Nowy Targ, dnia 31.08.2021 r.

Nasz znak: BA.6740.4.4.2021.AZ 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm. – dalej Specustawa),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że w dniu 31.08.2021 r. została wydana decyzja nr Z-5/21, znak: BA.6740.4.4.2021.AZ dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Krzysztofa Waniczek, adres koresp. ul. Węgierska 146 A, 33-300 Nowy Sącz, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika)

w km 19+519,00 do km 19+756,38 w miejscowości Ochotnica Dolna".

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w: jednostka ewidencyjna Ochotnica Dolna [121110_2], obręb Ochotnica Dolna [0001], powiat nowotarski, województwo małopolskie:

  • między liniami rozgraniczającymi teren w granicach rozbudowywanego pasa drogowego, przeznaczonych pod drogę w całości:

17027, 2479/7, 17025;

  • między liniami rozgraniczającymi teren w granicach rozbudowywanego pasa drogowego, podlegających podziałowi:

2469/3 (2469/2), 15924/3 (15924/2), 15937/11 (15937/7), 16227/274 (16227/46), 16227/276 (16227/44), 17539/1 (17539), 17540/1 (17540), 2480/5 (2480/1), 2480/7 (2480/4), 17541/1 (17541); (nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę);

  • poza liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanego pasa drogowego, na których zachodzi obowiązek budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

16227/275 (16227/46), 16227/277 (16227/44), 15937/12 (15937/7), 15937/13 (15937/7), 2469/4 (2469/2), 16227/48, 2469/1, 17026, 16227/90, 16227/106, 17024, 2478, 2479/1, 16227/110, 16227/112; (nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki powstałe w wyniku podziału oraz działki istniejące, na których zachodzi obowiązek budowy lub przebudowy sieci);

zgodnie z załącznikiem nr 3 – Projekt budowlany pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika) w km 19+519,00 do km 19+756,38 w miejscowości Ochotnica Dolna".

Decyzją nr Z-5/21 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 2 do decyzji, zawierającym mapę z projektem podziału nieruchomości oraz wykaz zmian gruntowych.

Informuje się, że wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Powiatu Nowotarskiego – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy).

Zgodnie z art. 12 ust. 4f Specustawy, postępowanie administracyjne dot. odszkodowania za nieruchomości lub ich części, które przejdą na własność odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego z dniem, w którym niniejsza stanie się ostateczna, prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – tel. 182661386, e-mail: nieruchomosci@nowotarski.pl.

Przedmiotowej  decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, w związku
z czym – zgodnie z art. 17 ust. 3 Specustawy:

  • zobowiązuje ona do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali
    i innych pomieszczeń,
  • uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,
  • uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
  • uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.40, II piętro, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie nr tel. 182610767).

Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie,
za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę oraz w dniu odbioru zawiadomienia
o wydaniu ww. decyzji przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).

Zgodnie z art. 127a Kpa, który stanowi: „§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. §2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna”, Stronie przysługuje zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.  

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Garbacz - Sekretarz Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
31.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
1.09.2021
Nazwa pliku
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 31.08.2021r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Ochotnica Dolna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Garbacz - Sekretarz Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
31.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
1.09.2021