Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 21.09.2021r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w miejscowości Ochotnica Dolna | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 21.09.2021r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w miejscowości Ochotnica Dolna

data wystawienia: 22.09.2021
status: aktualne

Nasz znak: GN.6821.2.10.2021.GK

 

     

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania

 z nieruchomości

 

              Na podstawie art. 118a ust. 2 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

                            Starosta Nowotarski

                                               zawiadamia, że w dniu 21.09.2021r.

             po rozpatrzeniu wniosku Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, została wydana decyzja orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej            w Ochotnicy Dolnej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 9056 i 9178, będącej nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym - znak sprawy GN.6821.2.10.2021.GK.

 W  decyzji  udzielono wnioskodawcy zezwolenia na wykonanie prac związanych z realizacją projektu polegającego na wykonaniu prac budowlano-montażowych związanych          z inwestycją pn. ,,Modernizacja odgałęzienia napowietrznego Ochotnica Dolna ,,Skrodne” od ciągu liniowego GPZ Zabrzeż-p.19-Ochotnica” w Ochotnicy Dolnej.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój 1.25, parter, w godzinach urzędowania: pn. – pt. 730-1530. Z uwagi na trwający stan epidemii niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu telefonicznie bądź za pośrednictwem strony internetowej www.nowotarski.pl.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji na stronie internetowej                    w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego.  

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 22.09.2021r.

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie  z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: (18) 26 10 783; sprawę prowadzi: Grażyna Kubik.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
22.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
22.09.2021
Nazwa pliku
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 21.09.2021r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w miejscowości Ochotnica Dolna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
22.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
22.09.2021