Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 19.08.2021r.o ustaleniu wysokości odszkodowania za udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości położonej w Maruszynie gmina Szaflary | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 19.08.2021r.o ustaleniu wysokości odszkodowania za udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości położonej w Maruszynie gmina Szaflary

data wystawienia: 24.08.2021
status: zamknięte

                                                  Nowy Targ, dnia 24.08.2021 r.

Nasz znak: GN.683.2.96.2020.ŁT

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji w sprawie
ustalenia odszkodowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ) w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1363 ),

STAROSTA NOWOTARSKI

 

Zawiadamia, że w dniu 19 sierpnia 2021 roku została wydana decyzja znak: GN.683.2.96.2020.ŁT o ustaleniu wysokości odszkodowania za udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości położonej w Maruszynie gmina Szaflary, zajętej pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ( klasy D ) w km 0+000 – 0+323 wraz z kładką pieszo – jezdną na potoku Mały Rogoźnik w miejscowościach Skrzypne i Maruszyna”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 2964/1 o pow. 0,0002 ha ( powstała z podziału działki ewid. nr 2964 ) i 3231/1 o pow. 0,0042 ha ( powstała z podziału działki ewid. nr 3231 ),

Powyższa nieruchomość w udziale do 1/2 części posiada nieuregulowany stan prawny tj. brak jest dokumentów na podstawie, których można ustalić jej właścicieli.

W myśl art. 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, na postawie, którego strona może być zawiadamiana o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

 Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ( art. 127a § 1 k.p.a. ).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania ( art. 130 § 4 k.p.a. ).

Zgodnie art. 49 k.p.a. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. (…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49b Kpa w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a
o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, parter, pokój 1.29, w godzinach urzędowania: pn.-pt. 7:30 – 15:30.

Z uwagi na trwający stan epidemii niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu telefonicznie bądź za pośrednictwem strony internetowej www.nowotarski.pl.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji ( zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 24.08.2021 r.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
24.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
24.08.2021
Nazwa pliku
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 19.08.2021r.o ustaleniu wysokości odszkodowania za udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości położonej w Maruszynie gmina Szaflary
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
24.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
24.08.2021