Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: BA.6740.4.7.2021.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzenia projektu budowlanego dla inwestycji w miejscowości Szaflary | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: BA.6740.4.7.2021.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzenia projektu budowlanego dla inwestycji w miejscowości Szaflary

data wystawienia: 30.08.2021
status: zamknięte

                                                             Nowy Targ, dnia 27.08.2021r.

Nasz znak: BA.6740.4.7.2021.BB

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2020r., poz. 735 – dalej Kpa) oraz art. 11d ust. 5 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 1363 – dalej Specustawa)

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, działającego przez pełnomocnika: Roberta Dudę, ul. M. Konopnickiej 11A, 34-436 Maniowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.7.2021.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzenia projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

Budowa dróg gminnych przy oś. Zawodzie i ul. Leśnej w m. Bór:

- droga gminna klasy technicznej „D” dz. nr ewid. 798 w km 0+002,30 – 0+052,50;

- droga gminna klasy technicznej „D” ul. Zawodzie w km 0+000 – 0+229,50.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowościach Bór, powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna Szaflary [121114_02], obręb ewidencyjny Bór [0003]:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

161/5 (161/4), 798/1 (798), 192/2 (191/1), 197/4 (197/1), 197/7 (197/2), 197/10 (197/3), 200/1 (200), 203/15 (203/5), 809/1 (809), 809/2 (809), 809/3 (809), 142/1 (142), 137/1 (137), 135/1 (135), 132/11 (132/1), 132/14 (132/10), 132/17 (132/9), 132/19 (132/6), 132/22 (132/3), 132/25 (132/4)

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek powstających w wyniku podziału nieruchomości
i  przeznaczonych pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę
    w całości:

159, 163, 191;

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, będące własnością Gminy Szaflary:

622/2;

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

156, 153/1, 153/2, 150, 147, 146, 143, 203/9, 203/10, 203/11, 203/12, 203/13, 203/14, 217/6, 217/7, 217/2, 217/4 oraz 142/3 (142), 137/2 (137), 197/5 (197/1), 197/8 (197/2), 197/11 (197/3), 200/2 (200), 203/16 (203/5), 203/17 (203/5), 809/5 (809), 132/12 (132/1), 132/15 (132/10), 132/20 (132/6)

(pogrubiono numery działek istniejących oraz działek powstających w wyniku podziału nieruchomości i  zlokalizowanych poza pasem drogowym, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych (ul. Leśna):

622/1;

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (przyłącze elektroenergetyczne instalacji oświetlenia terenu):

160;

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących:

203/9, 203/10, 203/11, 217/4 oraz 809/4 (809), 809/5 (809), 142/3 (142), 137/2 (137).

(pogrubiono numery działek istniejących oraz działek powstających w wyniku podziału nieruchomości i  posiadających użytek Wp, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

W związku z tym strony będące uczestnikami tego postępowania w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25,  II piętro, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z prowadzącym sprawę: Bartoszem Brzezińskim, nr tel. 182610769,  e-mail: bartosz.brzezinski@nowotarski.pl.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik - Kowalkowski Naczelnik Wydziału
Data wytworzenia
27.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
30.08.2021
Nazwa pliku
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: BA.6740.4.7.2021.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzenia projektu budowlanego dla inwestycji w miejscowości Szaflary
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik - Kowalkowski Naczelnik Wydziału
Data wytworzenia
27.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
30.08.2021