Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Czarny Dunajec - Poronin | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Czarny Dunajec - Poronin

data wystawienia: 27.06.2022
status: zamknięte

Nasz znak: BA.6740.4.5.2022.BB 

    Nowy Targ, dnia 24.06.2022r.                                                              

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 176 – dalej Specustawa)

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Krzysztofa Farona – FKPROJEKT Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron, 33-390 Łącko 870, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.5.2022.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

 

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 1651K CZARNY DUNAJEC – PORONIN
od km 0+770,00 do km 0+901,50 wraz z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
w miejscowości  CZARNY DUNAJEC, gmina CZARNY DUNAJEC,  
powiat NOWOTARSKI
.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowościach Czarny Dunajec, Gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec [121103_2], obręb ewidencyjny Czarny Dunajec [0003]:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

3204/136 (3204/2), 3357/2 (3357), 3204/138 (3204/130), 3358/16 (3358/12), 2857/38 (2857/4), 1914/63 (1914/62), 14988/1 (14988);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących:

2857/30;

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, z których korzystanie będzie ograniczone w związku budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu (sieć eN):

2857/30 (wp), 1696 oraz 3358/15 (3358/12), 2857/39 (2857/4);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, z których korzystanie będzie ograniczone w związku z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu (oświetlenie uliczne):

3358/15 (3358/12), 14988/2 (14988), 1914/64 (1914/62);

w odniesieniu do działek podlegających podziałowi – przed nawiasem podano pogrubiony numer działek powstających w wyniku podziału nieruchomości, w nawiasie podano numery działek przed podziałem;

 

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769).

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik - Kowalkowski Naczelnik Wydziału
Data wytworzenia
24.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
27.06.2022
Nazwa pliku
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Czarny Dunajec - Poronin
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik - Kowalkowski Naczelnik Wydziału
Data wytworzenia
24.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
27.06.2022