Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bór i Skrzypne położonych w jednostce ewidencyjnej Szaflary | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bór i Skrzypne położonych w jednostce ewidencyjnej Szaflary

data wystawienia: 14.03.2016
status: zamknięte

INFORMACJA STAROSTY NOWOTARSKIEGO

z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bór i Skrzypne położonych w jednostce ewidencyjnej Szaflary

Na podstawie art. 7d pkt. 1 i art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zmianami), Starosta Nowotarski informuje, że
w terminie od dnia 4 kwietnia 2016 roku do dnia 22 kwietnia 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ulicy Bolesława Wstydliwego 14, w sali nr 3.31 na drugim piętrze, w godzinach od 7.30 do 15.30, w dniach pracy starostwa (wszystkie soboty
i niedziele są dniami wolnymi od pracy), zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bór i Skrzypne położonych w jednostce ewidencyjnej Szaflary, powiat nowotarski
.

Dokumentacja tego projektu składa się z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartoteki budynków, kartoteki lokali, mapy ewidencyjnej.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne wnioski i uwagi do tych danych. Z czynności wyłożenia sporządzony będzie protokół. Zgłaszający uwagi zostaną poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia.

Po wyłożeniu oraz rozpatrzeniu uwag projekt operatu opisowo- kartograficznego stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków, o czym Starosta Nowotarski poinformuje poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

W terminie 30 dni od daty ogłoszenia zainteresowani będą mogli zgłaszać zarzuty do danych ujawnionych w operacie. Zarzuty wniesione po tym terminie traktowane będą jako oddzielne wnioski o zmianę danych ewidencyjnych. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzygnie w drodze decyzji. Do czasu rozstrzygnięcia, w stosunku do danych objętych postępowaniem, nie będą one wiążące.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do ujawnienia danych w operacie opisowo – kartograficznym ewidencji gruntów i budynków.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, w Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii, w godzinach pracy Urzędu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Ślemp
Data wytworzenia
14.03.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
14.03.2016
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
14.03.2016