Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny w trybie art. 13 ust. 2 i 2a oraz art. 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny w trybie art. 13 ust. 2 i 2a oraz art. 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

data wystawienia: 21.01.2019
status: zamknięte

 

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny 

w trybie art. 13 ust. 2 i 2a oraz art. 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ),

sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

 

1. Oznaczenie nieruchomości: - działka ewid. nr 3979/2, objęta księgą wieczystą NS2L/00029380/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział VI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej.

2. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do darowizny – 0,1208ha.

3. Opis nieruchomości:  nieruchomość położona w Rabce-Zdroju stanowiąca teren zielony częściowo porośnięty drzewami, bezpośrednio przyległy do nieruchomości na której znajduje się siedziba Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Filii w Rabce-Zdroju pn. „Radość Życia” oraz  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

4. Przeznaczenie nieruchomości  i  sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie  z  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  dla  strefy A ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska  Rabka – Zdrój zatwierdzonym uchwałą  Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju z dnia 10.10.2014r. Nr LIV/367/14 działka ewid. nr 3979/2, położona w Rabce – Zdroju  przy ul. Słowackiego znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 7.ULT – tereny lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki, KD-D – tereny komunikacji, droga gminna kasy D. Przedmiotowa  działka  znajduje  się  w  obszarze  rewitalizacji  wyznaczonym  uchwałą nr XX/141/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30.03.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zmienionej uchwałą nr XXV/183/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26.10.2016r.

5. Forma przekazania: darowizna w formie umowy notarialnej.

6. Darowizna działki ewid. nr 3979/2, położonej w Rabce - Zdroju - nie podlega opodatkowaniu podatkiem  VAT.

7. Dokonanie darowizny: działki ewid. nr 3979/2 następuje z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych.

8. W przypadku niewykorzystania przedmiotu darowizny na ww. cele, w szczególności jej zbycia przez obdarowanego – darowizna podlega odwołaniu.

9. Termin wywieszenia:

      21 dni, tj.  21.01.2019r. -11.02.2019r.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
21.01.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
21.01.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
21.01.2019