Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny położonych w miejscowości Nowy Targ | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny położonych w miejscowości Nowy Targ

data wystawienia: 17.10.2018
status: zamknięte

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny 

w trybie art. 13 ust. 2 i 2a oraz art. 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami  (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 121),

sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

 

1. Oznaczenie nieruchomości: - działka ewid. nr 4482/13 objęta księgą wieczystą NS1T/00109963/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych.

2. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do darowizny – 1,2094 ha.

3. Opis nieruchomości:  nieruchomość położona w Nowym Targu stanowiąca pas drogowy drogi publicznej kategorii gminnej – ul. Szpitalna w Nowym Targu.

4. Przeznaczenie nieruchomości  i  sposób jej zagospodarowania:

działka ewid. nr 4482/13 położona jest w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 symbolem KDL.1 – tereny komunikacji.   

5. Forma przekazania: darowizna w formie umowy notarialnej, na podstawie Uchwały Nr 233/XXXII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie darowizny nieruchomości.

6. Darowizna działki ewid. nr 4482/13 położonej w Nowym Targu – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

7. Dokonanie darowizny działki ewid. nr 4482/13 następuje w celu utrzymania drogi publicznej kategorii gminnej – ul. Szpitalnej w Nowym Targu.

8. W przypadku niewykorzystania przedmiotu darowizny na ww. cel – darowizna podlega odwołaniu.

9. Termin wywieszenia:

      21 dni, tj. 17 października 2018 r. – 7 listopada 2018 r.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
17.10.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
17.10.2018