Strategia Rozwoju Powiatu Nowotarskiego | BiP

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Strategia Rozwoju Powiatu Nowotarskiego

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego jest podstawowym dokumentem programowym ukierunkowującym politykę Powiatu w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w wyznaczonym horyzoncie czasu i tworzącym ramy dla pro-rozwojowych programów i projektów realizacyjnych. Celem opracowania niniejszej Strategii jest:

  • zaktualizowanie ustaleń strategicznych sformułowanych w poprzednich latach i istniejących dokumentach,
  • doprecyzowanie wskazanych wówczas kierunków działania Powiatu w perspektywie najbliższych niespełna 10 lat;
  • dostosowanie strategii i kierunków rozwoju Powiatu do zmieniających się warunków życia oraz społecznych potrzeb i oczekiwań w tym zakresie, a także wyzwań otoczenia.

W roku 2010 została przeprowadzona aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego podjęta uchwałą NR 460/LV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 października 2010.


Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015 -2022 jest najważniejszym dokumentem określającym i porządkującym kierunki rozwoju powiatu na najbliższych 8 lat.

Istotą strategii jest więc wyznaczenie głównych, najważniejszych kierunków działań średnio i długookresowych i takie opisanie sposobu ich realizacji, które pozwoli na wykorzystanie przedmiotowego dokumentu do wspomagania zarządzania powiatem. Poza wskazaniem głównych obszarów i kierunków działania strategia określa również, w jaki sposób śledzone będą postępy w jej realizacji i jaki będzie mechanizm ich oceny.

Ustalenia zawarte w dokumencie będą również wykorzystywane jako wskazówki w zakresie pozyskiwania przez powiat zewnętrznych środków, szczególnie finansowania ze źródeł Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020 oraz w zakresie współpracy powiatu z partnerami samorządowymi i społecznymi prowadzące w konsekwencji do podejmowania wspólnych przedsięwzięć służących zaspokojeniu potrzeb jego społeczności.

Z myślą o przyszłym rozwoju Powiatu Nowotarskiego, podczas opracowywania dokumentu wzięto pod uwagę zmieniające czynniki egzo i endogeniczne. Zastosowano w nim szereg nowoczesnych metod zarządzania, takich jak: eksperckie metody podejmowania decyzji, benchmarking, zarządzanie przez cele czy zarządzanie projektami.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015-2022 stanowić będzie podstawę racjonalnego i skutecznego zarządzania powiatem, zmierzającego do osiągnięcia założonych celów strategicznych, których postępy corocznie będą mierzone w ramach controllingu strategicznego.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
21.11.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
21.11.2011
Informację zmienił
Ewa Miśkowiec
Data ostatniej zmiany
28.11.2014
Nazwa pliku
Strategia Rozwoju Powiatu Nowotarskiego na lata 2006-2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
21.11.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
21.11.2011
Nazwa pliku
Aktualizacja Strategii na lata 2006-2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
21.11.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
21.11.2011
Nazwa pliku
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015-2022
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Miśkowiec
Data wytworzenia
28.11.2014
Informację opublikował
Ewa Miśkowiec
Data publikacji
28.11.2014
Nazwa pliku
AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO POWIATU NOWOTARSKIEGO NA LATA 2015-2022
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tadeusz Rafacz - Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
27.12.2018
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
10.01.2019