Zawiadomienie o naborze na członków Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o naborze na członków Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie

14 lutego 2023

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie ogłasza nabór do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie.

 

Nabór prowadzony jest zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 5 lutego 2018 r, w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR zmienionego Zarządzeniem nr 35/2018/Z z dnia 5 marca 2018 r. i Zarządzeniem nr 43/2018/Z z dnia 12 marca 2018 r.
I. Podstawowe informacje dotyczące działania Rady Społecznej:

 

1. Rada Społeczna jest gremium doradczym i opiniującym dla Dyrektora OT KOWR w Krakowie.
2. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:
1) Opiniowanie wniosków Dyrektora OT KOWR w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) położonych na terenie działania OT KOWR w Krakowie.
2) zgłaszanie do Dyrektora OT KOWR wniosków w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych ZWRSP położonych na terenie działania OT KOWR w Krakowie
3. W skład Rady Społecznej wchodzi dwóch przedstawicieli izby rolniczej oraz po jednym przedstawicielu organizacji rolniczych, funkcjonujących na terenie działania OT KOWR w Krakowie.
4. Rada Społeczna liczy nie mniej niż siedmiu i nie więcej niż piętnastu członków.
5. W przypadku gdy więcej niż trzynaście organizacji rolniczych wskaże przedstawicieli, w skład Rady Społecznej wchodzą przedstawiciele tych organizacji rolniczych, które zrzeszają największą liczbę członków.
6. Przedstawicieli do Rady Społecznej wskazuje izba rolnicza oraz organizacje rolnicze, które posiadają struktury o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz liczą co najmniej 700 członków w skali kraju.
7. Kadencja Rady Społecznej trwa dwa lata, członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.
8. Pełna treść Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR znajduje się na
stronie: https://bip.kowr.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego/zarzadzenie-nr-21-2018-z-dyrektora-generalnego-krajowego-osrodka-wsparcia-rolnictwa-z-dnia-05-lutego-2018-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-rad-spolecznych-dzialajacych-przy-oddzialach-terenowych-krajowego-osrodka-wsparcia-rolnictwa-zmienione-zarzadzeniem-nr-35-2018-z-z-dnia-05-03-2018-r-oraz-zarzadzeniem-nr-43-2018-z-z-dnia-12-03-2018-r

2 / 3
II. Składanie wniosków o powołanie przedstawicieli do Rady Społecznej
1. Izba rolnicza lub organizacja rolnicza w terminie określonym w ust. 3 składa podpisany przez uprawnione osoby (zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji) do Dyrektora OT KOWR pisemny wniosek o powołanie swoich przedstawicieli do Rady Społecznej.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
a) Kserokopię statutu,
b) Odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku w przypadku wniosku składanego przez organizacje rolnicze,
c) Dane kontaktowe do zgłaszanego przedstawiciela w Radzie Społecznej (imię nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, nr telefonu),
d) Kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo w organizacji rolniczej co najmniej 700 członków lub oświadczenie tej organizacji o liczbie członków (dokumenty potwierdzające członkostwo w organizacji rolniczej co najmniej 700 członków nie mogą zawierać danych osobowych pozwalających na identyfikację poszczególnych członków organizacji).
3. Termin składania wniosków na członków Rady Społecznej upływa z dniem 28.02.2023 r.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 wraz załącznikami określonymi w ust. 2 należy złożyć w siedzibie OT KOWR w Krakowie ul. Zbożowa 4,30-002 Kraków w terminie określonym w ust. 3. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za termin złożenia wniosku uznaje się dzień jego wpływu do OT KOWR.
III. Przetwarzanie danych osobowych
1. Izby rolnicze administratorami danych osobowych swoich członków w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. 119 z 04.05. 2016 r. str. 1) (dalej jako „RODO”) i przetwarzają je w celach związanych z realizacją swoich zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 183).
2. Organizacje rolnicze administratorami danych osobowych swoich członków w rozumieniu RODO i przetwarzają je w celach związanych z realizacją swoich zadań statutowych.
3. Izba rolnicza i organizacje rolnicze udostępniają KOWR dane osobowe zgłaszanych przedstawicieli do Rad Społecznych po spełnieniu przesłanki legalności ich przetwarzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. po wyrażeniu przez te osoby zgody na udostępnienie KOWR ich danych w związku ze zgłoszeniem tych osób do powołania w skład Rady Społecznej.
4. Izba rolnicza i organizacje rolnicze udostępniają KOWR inne niż wymienione w ust. 3 dane osobowe zawarte we wniosku i dokumentacji do niego załączonej, o których mowa w części II niniejszego Zawiadomienia, po spełnieniu jednej z przesłanek legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 RODO.
5. Izba rolnicza i organizacje rolnicze przed udostępnieniem KOWR danych osobowych zgłaszanych przedstawicieli przekażą tym osobom informację o przetwarzaniu ich danych osobowych przez KOWR

3 / 3
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (udostępnioną również na stronie podmiotowej BIP KOWR w zakładce Konsultacje społeczne).
6. Po udostępnieniu przez Izbę rolniczą/organizację rolniczą danych osobowych przedstawicieli do Rad Społecznych KOWR oraz innych danych osobowych zawartych we wniosku i dokumentacji, o których mowa w części II niniejszego Zawiadomienia, KOWR staje się ich odrębnym administratorem i przetwarzać je będzie w celach związanych z weryfikacją spełnienia wymagań określonych w ww. Regulaminie Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR, ustaleniem składu Rady, i powołaniem Rady społecznej a także w celach związanych z obowiązkiem powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
7. KOWR przetwarza dane osobowe członków Rady Społecznej w celach związanych z organizacją i funkcjonowaniem Rady Społecznej, prowadzeniem rozliczeń finansowych związanych ze zwrotem kosztów przejazdu na posiedzenia Rady a także w celach związanych z obowiązkiem powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji i jest to niezbędne do wykonania zadań KOWR realizowanych w interesie publicznym oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
8. W przypadku gdy zgłoszeni przez izbę/organizację rolniczą przedstawiciele nie zostaną powołani do Rady społecznej, KOWR przetwarzać będzie ich dane osobowe zawarte w udostępnionej dokumentacji, o której mowa w części II ust. 2 niniejszego Zawiadomienia wyłącznie w celach dokumentujących realizacje powierzonych mu zadań oraz w celu realizacji obowiązku archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobnych przez KOWR pozyskiwanych w procesie naboru na członków Rad Społecznych oraz w celach związanych z organizacją i obsługą Rady Społecznej znajdują się na stronie podmiotowej BIP KOWR w zakładce Konsultacje społeczne.