XXXV Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Strona główna

XXXV Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

27 października 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

26 października na sali obrad w budynku starostwa odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Po rozpoczęciu posiedzenia starosta Krzysztof Faber przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Następnie przewodniczący komisji budżetowej radny Marek Szarawarski zaprezentował członkom rady harmonogram prac nad budżetem Powiatu Nowotarskiego na rok 2018.

Kolejno radni  podjęli decyzję o  wyborze biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego za lata 2017 i 2018 Powiatu Nowotarskiego oraz Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Podmiotami wybranymi do tych zadań w wyniku konkurencyjnych procedur będzie Kancelaria Biegłego Rewidenta Janina Przytuła-Wrońska z Krakowa.

Następnie rada przyjęła Roczny program współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności porządku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Jako priorytetowe do realizacji we współpracy wskazano zadania z zakresu pomocy społecznej i wsparcia dla osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia, kultury i sportu. Wzorem roku ubiegłego Powiat będzie realizował także akcję nieodpłatnej pomocy prawnej, która jest świadczona m.in. za pośrednictwem organizacji pozarządowych.

Podczas posiedzenia ustalono również wysokość opłat na rok 2018 za usuwanie statków, obiektów pływających i pojazdów oraz ich przechowywanie. Tematykę przybliżył zebranym naczelnik Wydziału Komunikacji Jan Gabor.

Zebrani mogli zapoznać się również informacją na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach matur i egzaminów, przedstawioną przez Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Martę Skawską. Z kolei urzędujący członek zarządu Bogusław Waksmundzki podsumował zrealizowane inwestycje i remonty obiektów powiatowych związanych z oświatą i wychowaniem. Nakłady poniesione na placówki wyniosły ponad 10 mln zł. Największe inwestycje zrealizowane to budowa sali gimnastycznej w stanie surowym otwartym wraz z zagospodarowaniem terenu, zbiornikiem przeciw pożarowym i wykonaniem murów oporowych przy Zespole Szkół w Rabce-Zdroju o wartości nakładów 3 585 223,29 zł oraz budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb SOSW, bursy szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz archiwum w Nowym Targ. Całkowita wartość inwestycji to 5 609 880,91 zł.