Zarząd Powiatu Nowotarskiego uzyskał absolutorium | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zarząd Powiatu Nowotarskiego uzyskał absolutorium

28 maja 2021

27 maja odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Centralnym wydarzeniem sesji było głosowanie nad wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Raport o stanie powiatu za rok 2020 przedstawił Sekretarz Powiatu Nowotarskiego Bartłomiej Garbacz. W dokumencie,  który jest obligatoryjnie corocznie przygotowywany przez samorząd powiatowy znalazło się podsumowanie działalności rady, zarządu, stan finansów powiatu, opis działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz innych powiatowych jednostek. Treść raportu jest dostępna pod adresem RAPORT O STANIE POWIATU. Po debacie nad treścią raportu rada udzieliła zarządowi wotum zaufania.

Absolutorium jest  natomiast powiązane ściśle z procedurą budżetową. Jest wyrazem akceptacji organu uchwałodawczego dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez zarząd powiatu. Wiąże się ono z odpowiedzialnością, jaką ponosi zarząd z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej powiatu.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2020 rok przedstawiła dr Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego.

Wykonanie dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 stanowi kwotę 224 005 015,89 zł,  natomiast wykonanie wydatków  zamknęło się kwotą 208 747 654,03 zł, w tym wydatki majątkowe wyniosły 36 608 470,99. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 15 257 361,86 zł. Rozchody to kwota 5 100 004 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji – 28 088 745,3zł.

Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu budżetem samorządowym w 2020 r. udało się nadal utrzymać stosunkowo niski wskaźnik zadłużenia  powiatu tj. 12,54 %.

Należy podkreślić, że w wyniku wybuchu światowej pandemii spowodowanej przez wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzenia licznych obostrzeń, Zarząd Powiatu Nowotarskiego podjął szczególne decyzje dotyczące realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Została m.in. uruchomiona rezerwa celowa budżetu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Pozyskano również środki w ramach tarcz antykryzysowych w wysokości 13 151 442,99 zł.

Poprawność formalną realizacji budżetu potwierdziła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotarskiego. Uwzględniając kryteria legalności, celowości, gospodarności i oszczędności pozytywnie oceniono wykonanie budżetu Powiatu Nowotarskiego za rok  2020 i udzielono zarządowi  absolutorium.

Jesteśmy aktywnym samorządem i nie ograniczamy się do samej administracji. Poszukujemy pieniędzy zewnętrznych, w tym unijnych, realizujemy szereg inwestycji drogowych i edukacyjnych, wspieramy finansowo nowotarski szpital. To wszystko wymaga środków, dlatego budżet za rok 2020 był kolejnym trudnym, ale ambitnym budżetem i cieszę się, że udało się nam go zrealizować.  Realizacja budżetu była prowadzona w warunkach presji na wydatki bieżące powodowanej między nimi wzrostem cen i  wzrostem płacy minimalnej -  mówił po sesji Bogusław Waksmundzki wicestarosta powiatu.

Ważnym obszarem, w którym powiat mocno inwestuje są drogi. W 2020 roku na transport – remonty dróg i budowę chodników w powiecie wydano 33,4 miliony złotych. Do  tego trzeba dodać środki bezpośrednio wykorzystane na działania mające na celu utrzymanie dróg – 8,2 mln zł. Warto wspomnieć chociażby takie duże inwestycje jak  rozbudowa drogi powiatowej Krościenko - Szczawnica,  czy rozbudowa drogi Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – wymienił Krzysztof Faber starosta powiatu.

Podczas sesji miało miejsce również wystąpienie Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marka Wierzby, który przedstawił sytuację epidemiologiczną z punktu widzenia kierowanej przez siebie placówki. W szpitalu przebywa jeszcze ok. 20 pacjentów „covidowych”, jednak żaden z nich nie wymaga już użycia respiratora. W ciągu najbliższego tygodnia prawdopodobnie będzie można  zrezygnować z łóżek „covidowych” i rozpocząć przywracanie funkcjonowania oddziału pediatrycznego.

Cały czas pracują dwa powszechne punkty szczepień, w których zaszczepiono odpowiednio: 2746 osób przy siedzibie szpitala oraz 1788 osób przy siedzibie starostwa. Działa równocześnie mobilny punkt szczepień - zespół wyjazdowy. Niestety niezależnie od szpitala występują opóźnienia i przerwy w dostawach szczepionek, co powoduje, że przesuwane są terminy szczepień.

Informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu nowotarskiego poszerzyła znacznie Jolanta Bakalarz Powiatowy Inspektor Sanitarny prezentując obszerny raport o stanie sanitarnym w 2020 roku. Był to dla służb sanitarnych rok szczególnie trudny w kontekście panującej epidemii koronawirusa. Jednak dzięki ogromowi włożonej pracy i zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym udało się zapewnić ciągłość działania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Targu. Dla zobrazowania skali zadań zrealizowanych w roku 2020 można przywołać niektóre dane zaprezentowane podczas wystąpienia. Jeśli chodzi o zachorowania na choroby zakaźne w 2020 roku było prawie 5 000 zgłoszeń, podczas gdy w roku 2019 - tylko 1913. W  ramach działalności  kontrolno-represyjnej przeprowadzono ogółem  13 773  kontroli oraz dochodzeń epidemiologicznych, wydano 6 223 decyzje  merytoryczne (w tym 5 485 decyzji nakazujących poddanie się obowiązkowej kwarantannie) wydano 1 406 decyzji płatniczych oraz nałożono  67 mandatów  na kwotę 9 650 zł.