XLIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XLIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

24 czerwca 2022

23 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyła się XLIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego.

Po sprawozdaniu z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym dr Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego zaprezentowała propozycje zmian w uchwale budżetowej oraz uchwale o wieloletniej prognozie finansowej powiatu, które zostały następnie przyjęte przez radę.

Kolejno Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Cecylia Nowak przedstawiła projekt uchwały o powołaniu Rady Społecznej przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Uchwałę podjęto i tym samym w skład rady weszli: ks. Jan Karlak, Tomasz Ciesielka, Grzegorz Watycha, Leszek Świder, Stanisław Waksmundzki, Ryszard Papanek, Rafał Szkaradziński, Jan Smarduch, Rafał Grygorowicz, Tadeusz Królczyk, Jakub Jamróz, Mateusz Lichosyt, Jan Dyda, Antoni Karlak, Marcin Ratułowski oraz przedstawiciel wojewody - Rafał Czerwiński. Przewodniczącym rady został Kszysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego.

Następnie stan bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Nowotarskiego w 2021 roku omówiła Jolanta Bakalarz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu.

Był to rok szczególnie trudny dla pracowników inspekcji sanitarnej ze względu na trwającą  pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Priorytetem, tak jak w roku poprzednim, było zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń i zachorowań na COVID-19. Pracownicy podejmowali działania przeciwepidemiczne, z których najistotniejsze to: przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych, nakładanie kwarantann, kontrola przestrzegania prawa ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Oprócz tych zadań pracownicy inspekcji sanitarnej sprawowali bieżący nadzór nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej (ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem promieniowania) higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji. Ich zadaniem był również nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, a także warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, jak również nadzór nad działalnością związaną z zapobieganiem powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych  i zawodowych.

Jedną z niepokojących informacji przekazanych przez inspektor jest obniżający się poziom wyszczepienia w populacji powiatu nowotarskiego. Jeszcze w grupie dzieci 14-letnich poziom ten wynosi prawie 100 % w przypadku danej jednostki chorobowej, natomiast ostatnie roczniki wyszczepialne są na poziomie ok 50%. Przy tak niskim zainteresowaniu szczepieniami istnieje ryzyko, że społeczeństwo utraci swoją zbiorową odporność.

Po wystąpieniu powiatowego inspektora sanitarnego Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z wykonania kontroli z zakresu wykorzystania samochodów służbowych z uwzględnieniem przebiegu, ilości przejechanych kilometrów i zużycia paliwa w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu w latach 2020 i 2021. Kontrola ta nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

W kolejnym punkcie padły odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na początku sesji. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Moskalik odpowiadał na kwestie dotyczące bezpieczeństwa, m.in. możliwości oświetlenia przejść dla pieszych w Ochotnicy Dolnej, które zgłosiła radna Maria Łojas-Jurkowska. W odpowiedzi zaś na interpelację  wiceprzewodniczącej Józefy Guziak o wydłużenie cyklu zielonego światła na skrzyżowaniu dróg z „Zakopianką” w miejscowości Klikuszowa w taki sposób, żeby wjazd na to skrzyżowanie z dróg prowadzących do i z Raby Wyżnej, Ludźmierza i Obidowej był łatwiejszy i bezpieczniejszy, dyrektor zaznaczył, iż sprawa ta była analizowana i zastosowane rozwiązanie jest efektem prowadzonych w tamtym miejscu pomiarów. Można jednak zwrócić się kolejny raz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad celem powtórzenia badania i wypracowania jak najbardziej optymalnego ustawienia cykli świateł na skrzyżowaniu w Klikuszowej.

Radny Stanisław Waksmundzki zwrócił natomiast uwagę na problem ekspansji rośliny o nazwie barszcz Sosnowskiego (stwarzająca zagrożenie dla zdrowia, mogąca powodować oparzenia oraz podrażnienia dróg oddechowych i oczu) na terenie powiatu nowotarskiego. Członkowie zarządu wyjaśnili, że usuwanie tego niebezpiecznego chwastu jest zadaniem gmin, które mają możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel.

W końcowej części posiedzenia przewodniczący Tadeusz Rafacz oczytał pismo Wojewody Małopolskiego informujące o dodatkowym naborze wniosków na uruchomieni linii autobusowych tzw. użyteczności publicznej. Radni mają możliwość rozeznania w swoich środowiskach potrzeb w tym zakresie i zachęcenia gmin do złożenia odpowiedniego zapotrzebowania na uruchomienie takich linii bądź przedłużenie już istniejących.