XIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

25 października 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 24 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyła się XIII Sesja VI kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i przedstawieniu sprawozdania z działalności zarządu w okresie między sesyjnym, Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Joanna Gronkowska przedstawiła kwestie związane ze zmianami w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej powiatu. Ponadto skarbnik omówiła sprawę związaną z wyborem biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za rok 2019 i rok 2020. Według ustawy o finansach publicznych, roczne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców wg danych GUS przekracza 150 tysięcy, w roku za który sporządza się sprawozdanie, podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Spośród wielu ofert najkorzystniejszą okazała się oferta firmy KPW Audytor Sp. z o.o., która będzie wykonywała badania sprawozdań finansowych.

W kolejnej części spotkania została przyjęta zmiana w uchwale dotyczącej zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Powiatu Nowotarskiego, z którą zapoznał radnych Sekretarz Powiatu Nowotarskiego Bartłomiej Garbacz. Zmiana ta dotyczy możliwości udzielania pomocy merytorycznej kierownikom jednostek obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Jej celem jest sformalizowanie współpracy między jednostkami obsługiwanymi a starostwem w zakresie prowadzenia wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a nie tylko wybranych.

Po wystąpieniu sekretarza, Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Marta Skawska omówiła temat dotyczący tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski. Poinformowała, że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin. Dyrektor PCO przedstawiła również sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, w tym informację o wynikach matur i egzaminów. Wynika z niego, iż w ubiegłym roku szkolnym zrealizowano m.in. takie zadania jak przeprowadzenie 3 konkursów na stanowisko dyrektora, organizacja przez PCO 16 komisji przeprowadzających postępowania na awans zawodowy oraz nadanie awansu nauczyciela mianowanego 16 nauczycielom. Ponadto 11 uczniów ze szkół średnich otrzymało nagrody Starosty Powiatu Nowotarskiego za wybitne osiągnięcia. Dyplomy uznania zostały wręczone również zawodniczkom Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu za uzyskanie I miejsca i złotego medalu w  XXVI Międzynarodowym Festiwalu Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku w Elblągu. Nagrody i wyróżnienia od Starosty Nowotarskiego Krzysztofa Fabera odebrało13 dyrektorów i 30 nauczycieli szkół i placówek m.in. za sukcesy na polu organizacyjnym, zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi, za osiągnięcia promujące szkoły i powiat, motywowanie i opiekę nad młodzieżą odnoszącą sukcesy na konkursach i olimpiadach naukowych i sportowych, za pracę dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą. Zdawalność matur w roku 2019, niemalże we wszystkich liceach wyniosła ponad 90%, natomiast w technikach wyniosła średnio ok. 80%. Co więcej, szkoły średnie Powiatu Nowotarskiego plasują się na wysokich miejscach w rankingu szkół „Perspektywy 2019”.

Ze względu na zmiany w systemie oświaty związane z likwidacją gimnazjów oraz utworzenie 4-letnich liceów i 5-letnich techników i przyjęciem do nich podwójnego rocznika, utworzono więcej oddziałów klas pierwszych, zatrudniono więcej nauczycieli, zwiększono liczbę godzin lekcyjnych, wyremontowano lub rozbudowano pomieszczenia w szkołach, zaadaptowano nowe lokale do sal lekcyjnych i zakupiono większą ilość wyposażenia m.in. komputery, sprzęt elektroniczny, meble szkolne, a także dostosowano budynki do przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

Po sprawozdaniu Dyrektor PCO, Pełnomocnik Starosty ds. Systemu Zarządzania Projektami Ewa Piątkowska zaprezentowała i omówiła projekty edukacyjne realizowane ze  wsparciem środków zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem Centrów Kompetencji Zawodowych w Powiecie Nowotarskim. Centra te powstały w czterech branżach. Projekt obejmujący branżę mechaniczną ma wartość 1 574 881,20 zł z czego 1 417 393,08 zł to środki z Unii Europejskiej. W branży administracyjno-usługowej realizowany jest projekt o wartości 1 469 806,62 zł, w tym środki unijne stanowią 1 322 825,96 zł. Branża turystyczno-gastronomiczna została wsparta w ramach projektu kwotą 1 890 865,20 zł, w czym 1 701 778,68 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej. Natomiast projekt dotyczący branży elektryczno-elektronicznej opiewa na kwotę 1 507 896,72 zł, z której 1 357 107,05zł stanowi dofinansowanie z UE.

Zadania realizowane w ramach tych projektów to m.in. tworzenie w szkołach warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez doposażenie pracowni, rozwój kompetencji zawodowych kadry, organizacja dla uczniów staży zawodowych  u pracodawców, kursów zawodowych i oraz innych dodatkowych form wsparcia. Projekty kierowane są głównie do uczniów, ale skorzystali z nich również nauczyciele. Dotychczas 70 pedagogów uczestniczyło w szkoleniach oraz kursach doszkalających, 1319 uczniów brało udział w kursach i szkoleniach zawodowych, a 313 uczniów odbyło staże u pracodawców. Wielu z nich po zakończonym stażu zostało zatrudnionych.

Po obszernej części o tematyce edukacyjnej radny Adam Jurek odczytał sprawozdanie z wyników kontroli komisji rewizyjnej, która miała miejsce w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu, w zakresie prawidłowości przeprowadzania wybranych postępowań zamówień publicznych zrealizowanych przez PZD w roku 2018. Kontrola dotyczyła zadań związanych z rozbudową i przeprowadzeniem robót budowlanych dróg powiatowych na odcinkach Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa,  Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała, Trute – Klikuszowa – Obidowa, Ludźmierz – Pyzówka, Trute – Klikuszowa – Obidowa, Harklowa – Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Dolna, Łapsze Wyżne – Jurgów w miejscowości Łapszanka i Rabka Zdrój – Ponice w miejscowości Rabka - Zdrój. Komisja rewizyjna nie wskazała żadnych nieprawidłowości w zakresie zgodności przeprowadzenia procedur z ustawą prawo zamówień publicznych.