Czerwcowe spotkanie wójtów i burmistrzów w starostwie powiatowym | Wydarzenia | Wiadomości

Strona główna

Czerwcowe spotkanie wójtów i burmistrzów w starostwie powiatowym

9 czerwca 2016
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 8 czerwca na sali obrad w starostwie powiatowym miało miejsce spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu powiatu nowotarskiego. Byli obecni również pracownicy urzędów gmin i miast. W pierwszej części spotkania starosta Krzysztof Faber zaprezentował przybyłym gościom idee utworzenia wspólnie przez instytucje publiczne, akademickie i podmioty gospodarcze Klastra Energii „Zielone Podhale”.

Celem klastra jest radykalna poprawa stanu środowiska, w tym jakości powietrza, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii.

Działania klastra będą wzmacniać wizerunek regionu, w którym intensywnie rozwija się przemysł turystyczny, wskazując, że jest on bliski działaniom proekologicznym, a przez to przyjazny i otwarty dla odwiedzających.

Klaster ma stanowić formalno-prawną podstawę prowadzenia wspólnych działań służących osiąganiu zakładanego celu poprawy jakości środowiska. Rolę koordynatora prac klastra pełnić będzie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W drugiej części spotkania zaproszeni goście reprezentujący zespół ekspertów gospodarki odpadami i ochrony środowiska zaprezentowali technologię budowy, naprawy i renowacji dróg gruntowych i ścieżek rowerowych z wykorzystaniem lokalnych surowców mineralnych, drobnych frakcji odpadów wydobywczych, czy też urobku z naprawianej drogi lub ścieżki. Technologia ta, nazwana EKODUKT, umożliwia oszczędną budowę dróg gruntowych przy jednoczesnym zachowaniu ich ekologicznego charakteru.