Wniosek o odwołanie starosty został odrzucony | Wiadomości

Strona główna

Wniosek o odwołanie starosty został odrzucony

28 marca 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Na wczorajszej 40. sesji Rady Powiatu Nowotarskiego odbyło się głosowanie wniosku z dnia 22.02.2018 roku Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Nowotarskiego o odwołanie Starosty Nowotarskiego. W tajnym głosowaniu 17 radnych zagłosowało za odrzuceniem wniosku, tylko 9 radnych poparło wniosek, trzech radnych było nieobecnych. Zgodnie z ustawą, żeby wniosek został przyjęty, za odwołaniem starosty musiało by opowiedzieć się 3/5 ustawowego składu Rady Powiatu. Po ogłoszeniu wyników głosowania przez komisję skrutacyjną, w której skład weszli radni: Michał Glonek- przewodniczący, Maria Łojas - Jurkowska, Piotr Holla, Michał Borzęcki i Jacek Król, starosta Krzysztof Faber podziękował radnym za zaufanie i za to, że widzą potrzebę wspólnego działania w spokoju i dla dobra mieszkańców.  

Poniżej wystąpienie starosty z 40 sesji Rady Powiatu Nowotarskiego dotyczące punktu 20 obrad -   Rozpatrzenie wniosku z dnia 22.02.2018 roku Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Nowotarskiego o odwołanie Starosty Nowotarskiego.


W dniu 22 lutego 2018r. grupa 10 radnych na podstawie art. 31  ustawy o samorządzie powiatowym  złożyła wniosek o odwołanie mnie z funkcji starosty, podając w uzasadnieniu następujące powody:

1.brak nadzoru Starosty nad Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu co mogło prowadzić do nieprawidłowej działalności w tej jednostce.

2.  niezadowalająca forma odpowiedzi na drugą interpelację dotyczącą sporządzenia zestawienia zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych na drogach powiatowych współfinansowanych przez Gminy  w okresie lat 2014-2017.

 

Należy podkreślić, że zgodnie z ustawową kompetencją tzw. zarządu autorskiego, odwołanie starosty skutkuje odwołaniem całego zarządu. Ustawodawca określił w art. 31 ust. 3 cyt. wyżej ustawy o samorządzie powiatowym procedurę odwoławczą i wskazał rolę Komisji Rewizyjnej w tej procedurze. Zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu: „Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie starosty nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania”.

Wskazany termin przeprowadzenia głosowania ma dać gwarancję prowadzenia postępowania odwoławczego z uwzględnieniem zasady prawdy obiektywnej. W terminie tym radni winni się zapoznać  z opinią Komisji Rewizyjnej a także innymi materiałami które pomogą im podjąć uchwałę  w sprawie odwołania.

 

Poniżej natomiast chciałbym odnieść się do każdego z zarzutów podanych w uzasadnieniu wniosku o moje odwołanie.

 1. „Brak nadzoru Starosty nad Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu co mogło prowadzić do nieprawidłowej działalności w tej jednostce. Zatrzymanie i aresztowanie z-cy dyrektora, dyrektora oraz pracownika PZD może na to wskazywać(…)”

 

W pierwszej kolejności należy wskazać na obowiązujące uregulowania prawne w zakresie odpowiedzialności za realizację zadań przez jednostkę organizacyjną powiatu nowotarskiego jaki jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

Zgodnie z § 10 ust.1 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,  dyrektor PZD kieruje jego działalnością i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań PZD  określonych ustawami  oraz Regulaminem organizacyjnym  tej jednostki. Dyrektor PZD działa przy pomocy zastępcy i głównego księgowego, którzy  są wobec niego odpowiedzialni  za całość spraw objętych ich zakresem działania ( § 10 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego PZD) . 

Tym samym odpowiedzialność za całokształt działalności Powiatowego Zarządu Dróg  w Nowym Targu ponosi jego dyrektor. 

Kolejno analizując kwestię nadzoru Starosty nad Powiatowym Zarządem Dróg należy wskazać obowiązujące przepisy prawa precyzujące ramy nadzoru:  ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym  zarząd powiatu wykonuje zadania przy pomocy  starostwa powiatowego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, a  status takiej jednostki posiada PZD. 

Zgodnie z §4 statutu Powiatowego Zarządu Dróg  nadanego przez Radę Powiatu Nowotarskiego nadzór bezpośredni nad PZD sprawuje zarząd powiatu.

Nadzór zarządu powiatu nad PZD wykonywany jest  przy użyciu  takich   środków  nadzoru jak: 

 1. uchwalanie regulaminu organizacyjnego  Powiatowego Zarządu Dróg  ( regulamin aktualizowano na bieżąco)  - podstawa prawna art. 36 ust. 1 ustawy  o samorządzie powiatowym – nadzór w zakresie spraw organizacyjnych,
 2. zatrudnianie  i zwalnianie dyrektora PZD – podstawa prawna art. 32 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym – nadzór w zakresie spraw pracowniczych,  
 3. prowadzenie   kontroli - w zakresie spraw opisanych w zestawieniu kontroli przygotowanych na posiedzenie komisji rewizyjnej
 4. rozpatrywanie skarg i wniosków - brak skarg na działalność PZD w okresie 2014r.-2017r. kierowanych do zarządu powiatu, starosty i rady powiatu,
 5. sprawozdawczość – coroczne informowanie o działalności PZD za rok ubiegły,    sprawozdanie z działalności PZD było corocznie przedkładane również Radzie Powiatu Nowotarskiego i Komisji Infrastruktury Rady  

Nadzór starosty należy ujmować  jako  nadzór sprawowany  w imieniu zarządu powiatu.

Zakres samodzielnych  kompetencji przypisanych wyłącznie staroście wobec PZD jest ograniczony przepisami prawa i tak, co wynika  z art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie  powiatowym,  starosta jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. W ramach tego zwierzchnictwa starosta wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy (np. ustalenie wynagrodzenia, udzielanie urlopów, podpisywanie delegacji, podpisywanie świadectwa pracy) – podstawa prawna art. 7 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Inne samodzielne czynności nadzorcze starosty to akceptacja tematów wraz z materiałami  przygotowywanymi przez PZD  kierowanymi na posiedzenia zarządu powiatu (podstawa prawna Zarządzenie Starosty  Nowotarskiego Nr 73/2015 z dn. 25.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu obiegu dokumentów przedkładanych  na posiedzenia Zarządu Powiatu Nowotarskiego, zmienione Zarządzeniem Starosty    Nr 88/2015 z 4.08.2015r.)

Czynności związane z nadzorem  zarządu powiatu  w zakresie spraw finansowych:

 1. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego – plan finansowy PZD jest częścią  budżetu  (podstawa prawna  art. 247 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)   
 2. Dokonywanie przez zarząd zmian  w planach finansowych dochodów i wydatków na wniosek kierowników jednostek  budżetowych ( podstawa prawna:   uchwała zarządu powiatu w sprawie zasad wykonania budżetu powiatu nowotarskiego przykładowo uchwała nr 2/I/217 z dnia 3 stycznia 2017 r.)
 3. Wyrażanie zgody przez zarząd na zmianę limitów wydatków na poszczególne zadania zgłaszaną przez   kierowników  jednostek ( podstawa prawna: uchwała zarządu powiatu w sprawie zasad wykonania budżetu powiatu nowotarskiego przykładowo uchwała nr 2/I/217 z dnia 3 stycznia 2017 r.)
 4. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań jednostek budżetowych z wykonania planu wydatków budżetowych oraz z wykonania planu dochodów budżetowych (podstawa prawna : obowiązujące w okresach sprawozdawczych rozporządzenie ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej) 

Należy wskazać, iż kierownicy jednostek budżetowych powiatu  mogą dokonywać zmian     w planach finansowych jednostek, polegających na przesunięciach  planowanych wydatków w ramach rozdziałów i grup wydatków określonych  w stosownej  uchwale zarządu powiatu w sprawie zasad wykonania budżetu powiatu nowotarskiego ( np. cytowana wyżej  uchwała nr 2/I/217 z dnia 3 stycznia 2017 r. ).

Należy podkreślić, że tak w okresie bieżącej kadencji  rady powiatu jak i poprzednich- brak było jakichkolwiek wskazań ze strony radnych, klubów radnych czy też osób spoza rady w zakresie istnienia jakichkolwiek podejrzeń co do nieprawidłowości czy niezgodności z prawem działań dyrektora, z-cy dyrektora czy pracownika PZD podejmowanych w ramach realizacji obowiązków służbowych.

Zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną były terminowo, bez żadnych uwag czy zastrzeżeń co do ich prawidłowości i jakości. Również przeprowadzane kontrole- wewnętrzne i zewnętrzne nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Należy wskazać w tym miejscu, że kontrole przeprowadzane były nie tylko przez pracowników kontroli zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu ale były to również kontrole przeprowadzane m.in. przez radnych – w ramach corocznego planu kontroli komisji rewizyjnej, Małopolski Urząd Wojewódzki w ramach prawidłowości realizacji zadań z wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji, Najwyższą Izbę Kontroli.

Brak przeprowadzenia audytu nie jest równoznaczny z  zarzucanym brakiem nadzoru. Brak audytu nie równa się brakowi kontroli. Występuje często mylenie tych pojęć. Audyt polega na ocenie danej organizacji, systemu procesu, projektu lub produktu. Audyt polega na sprawdzeniu danego podmiotu pod katem zgodności z określonymi wzorcami, standardami oraz normami prawa. Celem audytu jest bardziej usprawnienie działania organizacji, niż wyłapywanie nieprawidłowości w niej występujących. Kontrola natomiast polega wychwyceniu nieprawidłowości, obserwacji stanu faktycznego oraz usunięciu nieprawidłowości. Kontrola działa wyłącznie post fatum. Zgodnie z filozofią audytu jak i w rozumieniu treści Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, również analizy ryzyk przeprowadzonych przez naszego audytora nie było przesłanek do przeprowadzania audytu w jednostce.

Zarówno Rada Powiatu  jak Zarząd Powiatu w stosunku do obowiązujących przepisów prawa podjął wszystkie działania mające na celu prawidłowe, właściwe i zgodne z prawem funkcjonowanie jednostki. Wytworzone zostały także  wszystkie mechanizmy w zakresie kontroli finansowej i merytorycznej.

Należy zauważyć, że w okresie poprzedzającym zakres dat podanych we wniosku o moje odwołanie w Powiatowym Zarządzie Dróg był przeprowadzony audyt z realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego obejmujące modernizację odcinków dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: MRPO.04.01.03-12-008/08-00-IXA/839/FE/09 z dnia 12 listopada 2009r.

 

Ocenę prawidłowości zadań powierzono wówczas podmiotom zewnętrznym – Pani Renacie Malarz posiadającej Zaświadczenie Ministra Finansów nr 1086/2004 oraz Panu Januszowi Bieniek posiadającemu Zaświadczenie Ministra Finansów nr 847/2004.

 

Analizą i oceną objęto 8 zadań  inwestycyjne realizowanych w ramach  Projektu od 13 sierpnia 2008r. do 12 sierpnia 2010r. o łącznej długości 39,89 km:

 

l. p.

Nr drogi powiatowej

Zakres robót

Łączna długość

 1.  

K1637 Harklowa-Tylmanowa

Modernizacja nawierzchni

1,68 km

 1.  

K1642 Groń-Trybsz-Niedzica

Modernizacja nawierzchni

3,64 km

 1.  

K1646 Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko

Modernizacja nawierzchni

8,59 km

 1.  

K1651 Czarny Dunajec-Poronin

Modernizacja nawierzchni, przebudowa skrzyżowania

7,97 km

 1.  

K1676 Lipnica Wielka-Przywarówka

Modernizacja nawierzchni

3,50 km

 1.  

K1662 Raba Wyżna-Klikuszowa

Modernizacja nawierzchni

2,59 km

 1.  

K1665 Skawa-Raba Wyżna

Modernizacja nawierzchni

6,43 km

 1.  

K1668 Rabka-Skawa-Naprawa

Modernizacja nawierzchni

5,49 km

 1.  

Ogółem modernizacja odcinków na 8 drogach powiatowych

39,89 km

 

Całkowita wartość Projektu: 22 354 848,45 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania: 7 401 690, 32 zł.

Wkład własny Beneficjenta: 14 953 158,13 zł.

 

Przeprowadzony audyt nie wykazał żadnych nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych,  wykonania robót budowlanych, promocji projektu i jego rozliczenia.

Wadami stwierdzonymi były błędy księgowania innego niż wytyczne Instytucji Zarządzającej. Błędy powstałe w toku realizacji projektu zostały skorygowane.

Audytorzy w przygotowanym opracowaniu zawarli jednoznaczne stwierdzenie: „Przeprowadzony audyt pozwolił na uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach Projektu są kwalifikowalne, a Projekt zrealizowano zgodnie z umową o dofinansowanie.”

Przywołane fakty w dobitny sposób potwierdzają, że sposób realizacji inwestycji,
w ocenie wykwalifikowanych audytorów niezależnych od Powiatu, nie wykazał nieprawidłowości mogących  potwierdzać, iż działania osób zarządzających Powiatowym Zarządem Dróg są wykonywane niewłaściwie.

 

Należy wskazać, że wnioskujący Klub Radnych  Prawa i Sprawiedliwości nie wnioskował o przeprowadzenie audytu czy  kontroli, nie zgłaszał również zastrzeżeń co do funkcjonowania jednostki organizacyjnej czy też jej kierownictwa.

W kontekście powyżej przedstawionych wyjaśnień nie zgadzam się ze wskazaniem zawartym we wniosku o nie przeprowadzeniu w latach 2014-2017 w PZD żadnych działań audytowych.

W mojej ocenie zaistniała sytuacja polegająca na zatrzymaniu i aresztowaniu dyrektora, z-cy dyrektora oraz pracownika Powiatowego Zarządu Dróg, winna zostać wyjaśniona przez powołane do tego organy a nie stanowić – przed wydaniem prawomocnych rozstrzygnięć w sprawie winy czy braku winy w zakresie postawionych zarzutów w/w – podstawy rozgrywek politycznych.

Reasumując postawiony zarzut uważam za bezzasadny. Żaden człowiek nie odpowiada za działania czy zaniechania innego a polskie ustawodawstwo nie przewiduje w zakresie postępowań jakie prowadzone są przeciwko dyrektorowi, z-cy dyrektora i pracownikowi Powiatowego Zarządu Dróg odpowiedzialności zbiorowej z zarządem powiatu.

Mieliśmy podobne sytuacje w Powiecie Nowotarskim Kiedy wyniku działania księgowej MOS i  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej powiat poniósł Straty finansowe. Nadzór nad tymi jednostkami sprawował jeden z obecnych wnioskodawców.  Wtedy nie było zasady zastosowania odpowiedzialności zbiorowej i wniosków o odwołanie Starosty.

 

Odnosząc się do drugiego z postawionych zarzutów:

2.  niezadowalająca forma odpowiedzi na drugą interpelację dotyczącą sporządzenia zestawienia zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych na drogach powiatowych współfinansowanych przez Gminy  w okresie lat 2014-2017.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 art. 21 ust. 10 ustawy o samorządzie powiatowym „Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja powinna zawierać krótki przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania(…)”.

ust. 12. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania(...)”.

W praktyce uprawnienie do zgłaszania interpelacji i zapytań przyznają radnym statuty , tam też określony jest tryb i sposób wnoszenia interpelacji i zapytań, sposób udzielenia odpowiedzi na nie oraz terminy.

I tak zgodnie z dyspozycją § 9 ust 7 załącznika nr 4 do Statutu Powiatu Nowotarskiego – Regulaminu Rady Powiatu Nowotarskiego „ W razie uznania odpowiedzi za niewyczerpującą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego rady o nakazanie uzupełnienia odpowiedzi”, natomiast zgodnie z ust. 8 „ W razie braku odpowiedzi na interpelację radny ma prawo zwrócić się o interwencję do Przewodniczącego Rady”.

Mając na uwadze powyżej przytoczone obowiązujące uregulowania prawne,  w mojej ocenie drugi podany w uzasadnieniu wniosku o moje odwołanie zarzut  podobnie jak i pierwszy jest bezzasadny. W mojej ocenie postawienie tego zarzutu stanowi przejaw nieznajomości obowiązujących przepisów prawa zarówno co do przedmiotu interpelacji  jak i trybu uzyskiwania satysfakcjonującej odpowiedzi na interpelację. Z mojego punktu widzenia jest tak, że jakiś drugi powód trzeba było podać a brak przedłożenia w terminie zestawień ? które jak wnioskodawca podaje znajdują się w sprawozdaniu z wykonania budżetu były również znane i dostępne dla wnioskodawcy. Na marginesie należy jedynie zwrócić uwagę, że wnioskodawca otrzymał w terminie i trybie określonym w statucie odpowiedź na interpelację a zestawienie danych dotyczących „zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych na drogach powiatowych współfinansowanych przez Gminy  w okresie lat 2014-2017” trudno ująć w ramy art. 21 ust 10 cyt. wyżej ustawy o samorządzie powiatowym.

 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni !

Przedkładając Państwu powyższą obszerną informację jako odpowiedź na zarzuty postawione w uzasadnieniu do wniosku o odwołanie mnie z funkcji Starosty  pragnę podkreślić, że przyjmując funkcję Starosty Nowotarskiego przez cały okres jej sprawowania miałem na względzie zawsze i jedynie dobro wspólnoty samorządowej mieszkańców Powiatu Nowotarskiego.

Zwracam się jednocześnie do Państwa i o wnikliwe i uczciwe rozważenie wszystkich argumentów merytorycznych, które winny stanowić podstawę Państwa decyzji w  tej sprawie. Wyrażam nadzieję, że Wasza decyzja będzie w pełni niezawisła, wolna od osobistych uprzedzeń i niechęci oraz politycznych podtekstów.

                                                                                                         

 Z poważaniem,

 

                                                                                        Starosta Nowotarski

 Krzysztof Faber