Spotkanie z przedstawicielami instytucji realizujących działania z pomocy społecznej | Wiadomości

Strona główna

Spotkanie z przedstawicielami instytucji realizujących działania z pomocy społecznej

8 lutego 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W Powiecie Nowotarskim rozpoczęły się prace związane z opracowaniem nowej „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowotarskiego na lata 2019 – 2028”. Opracowanie i realizacja tejże Strategii, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, jest zadaniem własnym powiatu wynikającym  z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  Strategia powinna być efektem współpracy właściwej jednostki Powiatu i wszystkich podmiotów zajmujących się szeroko rozumianym wsparciem społecznym na jego obszarze. Jej rzetelne opracowanie wymaga diagnozy sytuacji mieszkańców Powiatu, wskazanie grup bezpośrednio zainteresowanych działaniami zawartymi w Strategii oraz ich potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Prace nad Strategią zostały podzielone na kilka etapów: organizacyjny, diagnostyczny, wstępnego opracowania strategii, końcowego opracowania strategii oraz  jej wdrażania. W trakcie kolejnych etapów przewidziano czas na konsultacje z interesariuszami strategii.

Nad całością prac z ramienia Powiatu Nowotarskiego czuwają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.

                W dniu 31 stycznia 2018 r. w Sali obrad Rady Powiatu Starostwa Powiatowego  w Nowym Targu odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z szeroko rozumianą pomocą społeczną z terenu Powiatu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, Sądu Rejonowego w Nowym Targu, Policji, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Nowym Targu, Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szaflarach i Dursztynie, Domów Pomocy Społecznej w Nowym Targu i Rabce – Zdroju, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Odrowążu i Szczawnicy, Powiatowej Społecznej  Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, organizacji i stowarzyszeń, jak: Kół Terenowych Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rabce – Zdroju i Szczawnicy, Polskiego Związku Niewidomych w Nowym Targu, Polskiego Związku Głuchych w Nowym Targu, Małopolskiego Oddziału Związku Głuchych w Krakowie, Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Gorczański Promyk” oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, jako gospodarza i Powiatowego Centrum Pomocy w Nowym Targu będącego organizatorem spotkania, koordynatorem prac i realizatorem Strategii z ramienia Powiatu.

Spotkanie rozpoczął Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Pan Władysław Tylka, który w kilku słowach przywitał zgromadzonych podkreślając jak niezwykle ważna jest współpraca i zaangażowanie wszystkich osób i instytucji oraz wyrażając nadzieje, że między innymi dzięki dzisiejszemu spotkaniu Strategia będzie odzwierciedlała rzeczywiste potrzeby mieszkańców Powiatu.

W trakcie spotkania, prowadzonego przez panią Agnieszkę Stanaszek – pracownika PCPR w Nowym Targu określono grupy interesariuszy Strategii oraz wstępnie wskazano potrzeby związane z pomocą społeczną.  Rozwinięcie zgłaszanych zagadnień pod kątem konkretnych zapisów do Strategii nastąpi w czasie spotkań z zespołami  zagadnieniowo – konsultacyjnych, które związały się w trakcie spotkania wokół poszczególnych grup interesariuszy.

W imieniu Wicestarosty Nowotarskiego Pana Władysława Tylki, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu  - Aneta Wójcik dziękuje za liczny udział w spotkaniu i owocną pracę.

 

Tekst: Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Nowym Targu.