Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Strona główna

Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu Nowotarskiego

30 czerwca 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

29 czerwca odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego, której najważniejszym punktem było podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Omawianie kwestii wykonania budżetu rozpoczęła Pani Katarzyna Machaj Skarbnik Powiatu Nowotarskiego od sprawozdania z wykonania planu finansowego w roku 2016 oraz przedstawienia pozytywnej opinii, którą wydał biegły rewident badający sprawozdanie i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, która nie stwierdziła żadnych uchybień ani błędów.

Następnie Radny Franciszek Sidełko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - przedstawił stanowisko Komisji, która po wnikliwej analizie jednogłośnie wydała pozytywną opinię, potwierdzając że spełnione są wymogi prawne, zachowana jest racjonalizacja i optymalizacja wydatków, a Powiat dobrze gospodaruje finansami. W niniejszej sprawie swoje stanowiska zaprezentowały również Kluby Radnych. Radny Michał Glonek – przedstawiając stanowisko Kub Radnych Wspólnie dla Powiatu – podkreślił, że budżet był wielokrotnie zmieniany tak by móc możliwie najlepiej wykorzystać środki finansowe. Przypomniał, że rok 2016 był kolejnym rokiem bez zaciągania kredytu na inwestycje, wśród których wymienił między innymi rozbudowę drogi Krościenko-Szczawnica w Szlachtowej, której koszt przekroczył 2 miliony zł. oraz rozbudowę drogi Zubrzyca Górna - Sidzina- Bystra- Łętownia o koszcie powyżej 5 milionów zł. Klub skierował szczególne podziękowania dla Gmin, które współfinansowały remonty i rozbudowy dróg oraz dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. Wśród sukcesów Powiatu wymienił także oddaną do użytku w 2016 roku Arenę przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek która otrzymała II nagrodę w konkursie Budowa Roku 2016, budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rabce-Zdroju a także spłacenie kredytu przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu. W imieniu Klubu Radnych PiS głos zabrał Julian Stopka podkreślając, że dobre wykonie budżetu jest zasługą wszystkich radnych, którzy ponad 60 razy głosowali w sprawach zmian dotyczących wydatków przekazał. Wynikiem 20 głosów „za”, przy 6 wstrzymujących się od głosu, Rada Powiatu Nowotarskiego udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium za rok 2016.

Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber podziękował Radnym za głosowanie podkreślając, że sytuacja Powiatu pod względem finansowym jest dobra. - Powiat jest właściwie prowadzony, ma małe zadłużenie i duże możliwości. Wstrzymującym się od głosu przypomniał - budżet realizujemy wspólnie bo żadne zadania nie są polityczne. Najważniejsze dla rozwoju jest wspólne działanie, które przyniesie korzyści mieszkańcom a nam satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, przed nami duże perspektywy między innymi budowa nowej siedziby Teatru Lalek "Rabcio", dalsza rozbudowa i poprawa jakości dróg oraz bazy szkolnej. - dodał starosta.

W dalszej części sesji radni przyjęli uchwały, dzięki którym mieszkańcy powiatu limanowskiego oraz tatrzańskiego będą mogli korzystać z usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce- Zdrój. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Aneta Wójcik przedstawiła "Powiatowy program Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie na lata 2017-2021 - głównym jego celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w powiecie nowotarskim poprzez: zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Dodatkowo zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie i zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. Program zakłada zacieśnienie współpracy i koordynacji działań między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a ośrodkami pomocy społecznej, komendami policji, sądem rejonowym, kuratorami sądowymi, szkołami i ośrodkami zdrowia z terenu powiatu, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami interwencji kryzysowej poprzez wspólne szkolenia i cykliczne forum wymiany informacji.

Podjęto również uchwały w związane z Projektami realizowanych przez Biuro Zarządzania Projektami dotyczące Rozwoju Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej, w branży elektryczno-elektronicznej, turystyczno- gastronomicznej i administracyjno - usługowej w powiecie nowotarskim. Projekty te są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, i będą realizowane do końca roku 2021. Wsparciem objęte będą wszystkie placówki prowadzące kształcenie zawodowe, dla których Powiat Nowotarski jest organem prowadzącym. Będzie to wsparcie i unowocześnienie procesu kształcenia zawodowego co zwiększy szanse uczniów na późniejsze zatrudnienie. Jedną z oferowanych w projekcie form wsparcia są praktyki i staże, za które uczniowie będą otrzymywali stypendia.