Rada Powiatu Nowotarskiego apeluje o wsparcie uzdrowisk | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rada Powiatu Nowotarskiego apeluje o wsparcie uzdrowisk

26 marca 2021
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3

25 marca br. podczas XXIX Sesji Rady Powiatu Nowotarskiego podjęto temat braku wsparcia dla gmin uzdrowiskowych w Krajowym Planie Odbudowy. Rada podjęła rezolucję, w której wyraża głębokie zaniepokojenie pominięciem w tym strategicznym planie uzdrowisk. W treści rezolucji czytamy: „Uzdrowiska to nie tylko zakłady lecznictwa uzdrowiskowego ale także hotele, pensjonaty, gastronomia i liczne atrakcje turystyczne, które w okresie pandemii przestały funkcjonować. Obszary te nie mogą działać bez infrastruktury uzdrowiskowo-turystycznej. Infrastruktury powstającej z inicjatywy samorządów lokalnych, właśnie  przy wsparciu środków zewnętrznych. Gminy uzdrowiskowe i podmioty gospodarcze działające w nich muszą mieć możliwość pozyskania finansów na nowe inwestycje. Dlatego stanowczo prosimy o zdecydowane działania mające na celu odwrócenie prognozowanych zagrożeń, które mogą  spowodować likwidację uzdrowisk a na pewno doprowadzić do regresu poziomu życia społecznego - gospodarczego i zubożenia lokalnych społeczności”. Rezolucja została podjęta jednogłośnie i skierowana do przedstawicieli rządu, parlamentarzystów z terenu Podhala oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.

W punkcie interpelacje i zapytania wiceprzewodniczący Jan Komorek poruszył temat planowanej do realizacji inwestycji drogowej pomiędzy Szczawnicą a Jazowskiem. Powiat ma wnieść wkład finansowy w prace projektowe tego przedsięwzięcia na poziomie 1/8 ich wartości tj. 100 tys. złotych.

Pozostałe interpelacje dotyczyły również infrastruktury drogowej - poprawy jej jakości i bezpieczeństwa na drogach powiatowych w miejscowościach Lasek i Trute.

Kolejno podjęto uchwały w sprawie zmian w składach komisji rady. W związku z rezygnacją radnego Jana Komorka z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powołano w jego miejsce radnego Adama Gracza. Radny Jan Komorek został natomiast członkiem Komisji Statutowej.

Rada wyraziła także zgodę Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na wynajem bezprzetragowo dwóch pomieszczeń w siedzibie szpitala z przeznaczeniem dla szkoły rodzenia oraz przygotowania zwłok do pochówku.

Radni zdecydowali o podziale środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku. Z kwoty ponad 3 mln złotych wyasygnowano 1 420 240,00 zł na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej na terenie powiatu. W związku z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu o braku zapotrzebowania na środki finansowe z zakresu aktywizacji zawodowej, cała pozostałą pula została przeznaczona na cele rehabilitacji społecznej. Środki na bieżący rok zostały rozdysponowane na podstawie analizy wykonania planu z roku ubiegłego oraz  potrzeb mieszkańców wyrażonych we wnioskach złożonych w tym roku. Największa kwota tj. ponad 1 mln złotych zostanie przeznaczona na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 350 tys. złotych to kwota przeznaczona na udział osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, 280 tys. na likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych, 40 tys. złotych na sprzęt rehabilitacyjny i nieco ponad 6 tys. złotych na sport, turystykę, kulturę i rekreację. Proponowany podział środków PEFRON został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Rada postanowiła także dokonać darowizny nieruchomości o powierzchni 0,0158 ha na rzecz Gminy Rabka-Zdrój na poszerzenie dojścia do Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju.

Następnie powołano Radę Programową Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu na lata 2021-2025 w składzie: Karolina Kowalczyk - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, Wanda Szado Kudasik - ceniona poetka, regionalistka i działaczka społeczna, Piotr Gąsienica - Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, Krystyna Milaniak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy,  Zbigniew Wójciak - Dyrektor Teatru Lalek Rabcio w Rabce-Zdroju.

Z zakresu oświaty zaprezentowane zostały przez Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu Martę Skawską dwie uchwały. Pierwsza w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotarskiego, sposobu rozliczania kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Druga dotyczyła zasad udzielenia i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze. Obie zostały uchwalone.

W końcowej części posiedzenia Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędy Pracy w Nowym Targu Jolanta Rajska przedstawiła sprawozdania z działalności PUP w zakresie rynku pracy w Powiecie Nowotarskim w roku 2020 oraz działań podejmowanych na rzecz klientów i partnerów rynku pracy w 2020 roku.

W części zaplanowanej jako wolne wnioski Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba przedstawił pokrótce sytuację placówki w kontekście pandemii konronawirusa. W związku z decyzjami Wojewody Małopolskiego w nadchodzącym tygodniu liczba łóżek „covidowych” w szpitalu wzrośnie do 95, w tym 12 będzie tzw. respiratorowych. Tymczasowo zostaje zawieszona działalność oddziału pediatrycznego.