Projekt pn. „Integracja i digitalizacja zasobów z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udostępnieniem e-usług w Powiecie Nowotarskim” | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Projekt pn. „Integracja i digitalizacja zasobów z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udostępnieniem e-usług w Powiecie Nowotarskim”

15 czerwca 2023
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 15.06.2023 r. odbyła się w Starostwie Powiatowym w Nowym Tragu konferencja prasowa dotycząca realizacji projektu nr RPMP.02.01.01-12-0180/19 pn. „Integracja i digitalizacja zasobów z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udostępnieniem e-usług w Powiecie Nowotarskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Projekt realizowany w okresie od 16 grudnia 2019 r. do 30 czerwca 2023 r.

Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu została zawarta w dniu 14 marca 2022 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 3,5 mln zł (3 586 128,71 zł); otrzymane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: niemal  2 mln 700 tys. zł (2 687 915,27 zł).

Celem bezpośrednim projektu jest usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami w Powiecie Nowotarskim poprzez poprawę komunikacji pomiędzy wydziałami Starostwa Powiatowego, jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz samorządami gminnymi, w zakresie informacji o nieruchomościach będących przedmiotem postępowań, która możliwa będzie dzięki wprowadzeniu rozwiązań z zakresu e-administracji. Cel ten wpłynie zarówno na lepszą organizację pracy i sprawniejsze podejmowanie decyzji w jednostkach Powiatu Nowotarskiego, jak i na poprawę sytuacji osób oczekujących decyzji dotyczącej nieruchomości.

W tym celu zostały zrealizowane następujące zadania:

 1. Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby realizacji projektu:
 • zakup serwera dla PZD;
 • zakup aplikacji logowania użytkowników;
 • zakup aplikacji DLP;
 • zakup klastra serwerów wraz cz oprogramowaniem;
 • zakup zestawów komputerowych;
 • rozbudowa macierzy dyskowych;
 • zakup serwera NAS;
 • zakup skanerów;
 • zakup skanerów wysokodajnościowych A3 i A4;
 • sprzętowy appliance UTM;
 • zakup tablicy informacyjnej,
 1. Rozbudowa systemu Geoprzestrzennego Powiatu Nowotarskiego:
 • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami;
 • w Wydziale Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych (stworzenie bazy danych - w tym skanowanie dokumentów
  i uruchomienie e-usługi);
 • w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej (stworzenie bazy danych - w tym skanowanie dokumentów
  i uruchomienie e-usługi);
 • w Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii (stworzenie bazy danych - w tym skanowanie dokumentów i uruchomienie e-usługi);
 • w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu (stworzenie bazy danych - w tym skanowanie dokumentów i uruchomienie e-usługi);
 • wykonanie najazdów z możliwością pomiarów elementów pasa drogowego ze zdjęć wraz z załadowaniem do bazy programu przeznaczonego do prowadzenia ewidencji dróg;
 • uruchomienie e-usługi umożliwiającej wprowadzenie przez Nadzór Budowlany miejsc związanych z samowolą budowlaną lub rozbiórką;
 • instalacja i konfiguracja całego systemu w oparciu o uzgodnione
  z Zamawiającym prawa dostępu do danych (dokumentacja powykonawcza),
 1. Szkolenia pracowników - szkolenie związane z uzupełnianiem baz danych i realizacją e-usług
 1. Zatrudnienie pracownika merytorycznego - podinspektora ds. administracji budowlano-architektonicznej w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej